Hållbarhet

Vastuullisuussivu kuvituskuvaFör oss på VASEK är hållbarhet nära hjärtat i vår vardagliga verksamhet. Vi fungerar som huvud- eller delgenomförare i flera regionala utvecklingsprojekt som har som mål bland annat att främja cirkulär ekonomi, hållbar turism och utnyttjandet av rena energiformer. EnergyVaasa-klustret, som fungerar i Vasaregionen och vars verksamhet vi är med och koordinerar, arbetar aktivt för att minska på utsläppen och för att uppnå en grönare framtid.

 • Läs VASEKs hållbarhetsplan här.
 • Läs mer om våra utvecklingsprojekt här.

I vår vardag och i de beslut vi fattar har vi gemensamt beslutat oss för att uppfylla vissa delmål i FN:s globala agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 – läs mer om våra mål nedan!

Utvalda delmål: 12.2 och 12.5

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Vad betyder de här för oss?

 • När vi gör upphandlingar tänker vi noggrant på vad vi verkligen behöver och hur mycket. Vi stävar efter att ta hänsyn till våra upphandlingars miljökonsekvenser. Detta gäller också giveaway-produkter.
 • Vi gynnar ansvarsfullt tillverkade och lokala giveaway-produkter.
 • För att undvika onödigt tryckt material funderar vi noga på när det räcker med digitalt material (broschyrer, publikationer etc.).
 • Vi kopierar och skriver ut endast absolut nödvändiga dokument.
 • Vi förnyar sorteringspunkten på vårt kontor så att den uppfyller de senaste kraven. Vi ber vår hyresvärd att ta hänsyn till korrekt avfallssortering.
 • Vi hanterar återvinning av kasserad elektronik (datorer, telefoner etc.) på ett ändamålsenligt sätt.
 • Vår arbetskultur gynnar delvist distansarbete, vilket minskar på utsläpp från trafiken. Vår personal har möjlighet att arbeta 40 procent av arbetstiden på distans.
 • Vi möjliggör cykelpendling: vi kommer att rusta upp vårt kontors omklädningsrum och duschfaciliteter, samt att utreda säker parkeringsmöjlighet för cyklar.
 • Vi strävar till att samåka då det är möjligt.
 • Om det är möjligt, gynnar vi distansmöten och det miljövänligaste resalternativet.

Utvalda delmål: 5.5 och 10.2

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Vad betyder de här för oss?

 • När vi bildar arbetsgrupper eller andra grupper väljer vi med både kvinnor och män. Vi uppskattar att våra samarbetspartners strävar efter att göra detsamma.
 • Vi tillfrågar jämlikt kunniga talare till våra evenemang.
 • Vid rekryteringar är kompetens det primära urvalskriteriet. I vår arbetsgemenskap är alla jämlika.
 • I illustrationen av vår kommunikation använder vi bilder av personer med olika etnisk bakgrund och i olika åldrar.
 • Vår personal har lika möjligheter till utbildning och självutveckling, oavsett kön och bakgrund.
 • Vi arbetar aktivt för att se till att tillgängligheten i våra utrymmen förbättras.

Vastuullisuussivu kuvituskuva2

Vårt hållbarhetsarbete

Här nedan ser du konkret hur vi har inlett vårt hållbarhetsarbete.

 • 14.12.2021 Hållbarhetsplanen fastställs i VASEKs styrelse.
 • 29.11.2021 Genomgång av hållbarhetsplanen med hela personalen.
 • 19.11.2021 Arbetsgruppen möts.
 • 15.11.2021 Genomgång av utkast till hållbarhetsplan med hela personalen.
 • 3.11.2021 Arbetsgruppen möts.
 • 20.10.2021 Arbetsgruppen möts.
 • 31.8.2021 Arbetsgruppen möts.
 • 8.7.2021 Hållbarhetssidan publiceras.
 • 28.6.2021 Arbetsgruppen möts.
 • 23.6.2021 Hela personalen möts för att diskutera vad de valda delmålen betyder för oss.
 • 16.6.2021 Arbetsgruppen möts.
 • 8.6.2021 Arbetsgruppen möts för att komma överens om fortsatta åtgärder.
 • 7.6.2021 Hela personalen möts för att diskutera de valda delmålen.
 • 27.5.2021 Arbetsgruppen möts och bestämmer sig för att föreslå delmålen 5.5, 10.2, 12.2 och 12.5
 • 17.5.2021 Hela personalen möts via Teams. Delmålen 4.3, 4.4, 5.5, 7.A, 10.2, 12.2 och 12.5 valdes för vidare granskning. Utav dessa ska vi gallra de som vi slutligen väljer.
 • 12.5.2021 Arbetsgruppen möts.
 • 16.4.2021 Arbetsgruppen möts för att göra en grov indelning på delmålen för de valda huvudmålen (4, 7, 10, 12 och 3).
 • 9.4.2021 Hela personalen möts via Teams. Tomas Knuts från Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, som deltar som gästande expert och sparrare, håller en inledning där vi går igenom principerna i en organisations hållbarhetsarbete. Vi väljer huvudmålen 4, 7, 10, 12 och 3 som de viktigaste för oss. Av dessa väljer vi 3–4 som vi ska koncentrera oss på.
 • 23.3.2021 Arbetsgruppen möts för att planera nästa möte för hela personalen.
 • 15.3.2021 Arbetsgruppen presenterar vad de åstadkommit för hela personalen via Teams. Alla får till hemuppgift att fundera, vilka saker vi borde som organisation koncentrera oss i vårt hållbarhetsarbete.
 • 2.3. och 5.3.2021 Arbetsgruppen möts, arbetet inleds.
 • 19.2.2021 Göran Östberg presenterar CERM-färdplanen för VASEKs styrelse. Samtidigt informerar Stefan Råback styrelsen om att hållbarhetsarbetet inletts.
 • 15.2.2021 Personalen informeras om ärendet under veckopalavern. Terhi Teräväinen och Göran Östberg utnämns till arbetsgruppen.
 • 12.2.2021 VASEKs hållbarhetsarbete inleds. Matias Båsk får i uppdrag att utarbeta VASEKs hållbarhetsplan tillsammans med en arbetsgrupp som utnämns skilt.