Besökscentret Meteoria fick utmärkelsen som grön föregångare

14.06.2022

Besökscentret Meteoria är på många sätt unikt. Här finns åskådliga utställningar mitt i Söderfjärdens meteoritkrater om Söderfjärdens minst 520 miljoner år långa historia. Dessutom har centret meteoritutställningar, ett astronomiskt observatorium, ett fågeltorn och en modell av vårt solsystem för besökare att bekanta sig med.

Men centret har fler utmärkande särdrag. Idag kan besökscentret konstateras vara mycket mera än endast ett besökscenter för turister. Man kunde till och med kalla det för ett laboratorium för förnybara energilösningar. Meteorians energiexpert Hans Lindén berättar att man producerar sol- och vindenergi som gör besökscentret självförsörjande närapå året runt. Som backup under vintermånaderna har man använt en biodieseldriven generator som möjliggjort ordnandet av enstaka evenemang även under kalla vinterdagar. Utöver detta har man även skapat värme från en biomeiler (en kompost bestående av färsk flis och hästdynga) samt varit sparsam i energiförbrukningen genom lågenergilampor och energisparande styrning av installationer.

Nu har satsningarna även noterats av Visit Finland som beviljat Meteorian status som föregångare för hållbar utveckling och STF Sustainable Travel Finland -certifikatet. Meteorian som attraktion är den första STF-föregångaren inom Visit Vaasas område och bland de första i hela landet. STF-utmärkelsen beviljas på basen av olika miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska kriterier.

Utmärkelsen kan sägas vara en belöning för det systematiska arbete som man målmedvetet genomfört kring besökscentret ända sedan centrets start år 2008. 

IMG 2626Till vänster Meteorians projektsekreterare Matts Andersén och till höger energiexpert Hans Lindén.

Tusentals talkotimmar ligger bakom arbetet

Framförallt har samarbetet med högskolorna Åbo Akademi, Vaasan Yliopisto och Yrkeshögskolan Novia bidragit till att man kunnat göra satsningar på rena energikällor. Enligt Lindén har samarbetena bland annat möjliggjort frambringandet av data gällande centrets energikapacitet, som utnyttjas till undervisning och forskning.

Förnybara energiproduktionen är förmodligen det mest framträdande i centrets hållbarhetsarbete. Men som det i STF-kriterierna framgår finns det även en rad andra kriterier som måste uppfyllas.

Till de sociokulturella STF-kriterierna hör exempelvis utvecklingen av tillit och social kompetens. Meteorians långvariga projektsekreterare Matts Andersén från Sundom bygdeförening berättar att frivilligarbete är en väsentlig del av Meteorians skötsel och utveckling, vilket samtidigt gynnar samhörigheten och byautvecklingen.

– Det har gjorts tusentals talkotimmar här, exempelvis har Meteoria-sektionen ett byggteam med mångsidig expertis, som i år tillsammans med en kurs från yrkesakademin YA jobbar med ett utvidgningsprojekt av ett utställningsutrymme och av energiproduktionen. Vi har vi även en skötselgrupp och ett forskningsteam som jobbar på frivillig basis. Allt som allt har vi ca 40-50 talkoarbetare som bidrar på något sätt.

IMG 2634Mycket expertis och arbete ligger bakom energilösningarna vid Meteoria. På bilden syns solpaneler och i bakgrunden en vindmölla.

 Angående ekonomisk hållbarhet konstaterar Andersén att man endast använder pengar som man införtjänat.

– Driften av besökscentret sköts med de intäkter som vi får från besökare och nya investeringar görs endast med hjälp av olika projektbidrag. Under åren har vi fått mycket bidrag från olika fonder som exempelvis Svenska kulturfonden och från Vasa stad, staten samt från EU-nivå. Utan dem hade alla investeringar inte varit möjliga, framhäver Andersén.

Upprätthållningen av statuset kräver fortsatta insatser Andersén och Lindén värdesätter STF-statuset högt.

– Den positiva synligheten, som det medför för Meteorian, bidrar till att vi får flera besökare, särskilt i takt med att hållbarhetsfrågor lyfts upp i världen i allt högre grad, poängterar Andersén.

Det har krävts stora mängder av arbetstimmar för att verifiera uppfyllandet av de olika hållbarhetskriterierna. Men arbetet stannar inte här. I och med att statusen endast gäller för ett år i gången krävs det även i fortsättningen nya insatser för att behålla STF-statusen.

– Exempelvis pollineringen är ytterst viktig för mänskligheten. Därför har vi nu som en symbolisk gärning öppnat ett insekthotell för hotade insekter. Till nya hållbarhetsåtgärder kan även räknas rabatten som vi kommer att erbjuda besökare som kommer till fots eller med cykel, berättar Andersén.

Det finns även intresse av att utveckla nya samt ännu effektivare energilösningar för framtiden i samarbete med högskolorna i Vasa, nämner Lindén.

 

Projektet Hållbart Österbotten koordineras av Kristinestads näringslivscentral i samarbete med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Dynamo Närpes.‹ Gå till "Nyheter"

EnergyWeek arrangeras redan för elfte gången nästa vecka

13.03.2023 | Nyheter
Energibranschens toppevenemang EnergyWeek arrangeras i Vasa stadshus nästa vecka 20-24.3. Registreringen öppnades 15.1 och det ser väldigt bra ut med anmälningar. Tusentals deltagare från tiotals olika länder väntas återigen närvara på EnergyWeek och utställarna har gjort många reserveringar under alla fyra mässdagar.
Läs mera

Kvevlax Sparbank hjälper till att sätta företagarens bankärenden i ordning

09.03.2023 | Nyheter
Kvevlax Sparbank hör till Sparbanksgruppen som har varit verksam i redan 200 år. Banken är en av de lokala sparbanker som finns runtom i Finland. Här i Vasaregionen kan man sköta ärenden på kontoret i Vasa eller Kvevlax.
Läs mera

Ett utmanande år för företagen påverkade företagsrådgivningen på VASEK

09.03.2023 | Nyheter
Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs årsberättelse har publicerats, och enligt verkställande direktör Stefan Råback var året 2022 lyckat trots olika utmaningar i verksamhetsomgivningen:
Läs mera

Årets första ansökningsomgång för Vasa ekosystemavtal kommer att fokusera på hållbar stadsutveckling

08.03.2023 | Nyheter
Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet.
Läs mera

Företagsmentorerna hjälper företagaren att nå sina egna mål

07.03.2023 | Nyheter
Företagsmentorstjänsten är avsedd för alla företagare som behöver en extern mentor och rådgivare för att stödja sitt företagande och nå sina egna mål.
Läs mera

Utmaningarna med pandemin ledde till utveckling och tillväxt vid Jukajan Ristikko

03.03.2023 | Nyheter
Det har gått 25 år sedan Laihela-företaget Jukajan Ristikko grundades, och 2023 är jubileumsår i företaget som sysselsätter knappt 30 anställda. När sex personer gick samman för att starta verksamheten 1998 var huvudprodukten, såsom namnet även säger, takstolar.
Läs mera

Finlands Malmförädling och FREYR Battery börjar samarbeta för att grunda en katodmaterialfabrik

17.02.2023 | Nyheter
Finlands Malmförädling och FREYR Battery har undertecknat ett samarbetsavtal, utifrån vilket parterna utreder möjligheterna att grunda en fabrik för LFP-katodmaterial i Vasa. Parterna planerar ett samföretag för att föra projektet vidare.
Läs mera

Det exceptionella året ledde till ett behov av stöd bland blivande företagare

17.02.2023 | Nyheter
Med hjälp av den personliga och avgiftsfria rådgivning som Nyföretagarcentralerna erbjuder grundades nästan 6 200 nya företag 2022. Antalet rådgivningstillfällen samt längden på dessa ökade i förhållande till antalet grundade företag. Det exceptionella året ledde till försiktighet bland blivande företagare.
Läs mera