Regionutveckling

Åren 2016–2020 styrs utvecklingsarbetet i Vasaregionen av Vasaregionens livskraftsstrategi som godkändes i kommunerna våren 2016. Syftet med livskraftsstrategin är att förbättra konkurrenskraften genom att stärka den gemensamma viljan att utveckla hela regionens livskraft. I arbetet deltar Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro och kommunernas gemensamma utvecklingsbolag VASEK. Strategin bygger på fyra fokusområden: internationellt konkurrenskraftiga företag, globalt kunnande, livskraftig verksamhetsmiljö och attraktiv service. 
Vasaregionens livskraftsstrategi 2016–2020

VASEKs roll i regionutvecklingen omfattar:

 • regionala strategier och program
 • av VASEK förvaltade projekt som finansieras med särskild finansiering (AIKO, ERUF, Botnia-Atlantica, landsbygdsprogrammet m.m.)
 • kommunal medfinansiering som bolaget beviljar till utvecklingsprojekt som förvaltas av andra organisationer
 • deltagande i olika projekt utan finansieringsandel som samarbetspartner, styrgruppsmedlem eller i andra uppgifter

Återhämtning efter coronapandemin

EU:s återhämtningsfinansiering är ett viktigt verktyg då ekonomin i Österbotten ska få ny fart efter coronapandemin. Österbottens förbund har gjort upp en regional återhämtningsplan i ett brett samarbete med olika aktörer i landskapet. VASEK har varit medverkande i förberedningsarbetet samt i att starta projekt. I den regionala återhämtningsplanen för Österbotten betonas stöd för den exportdrivna industrins verksamhetsförutsättningar, omställning och tillväxt. Läs mera om Österbottens förbundets återhämtningsplan

Med hjälp av Vasas ekosystemavtal främjas grön omställning såväl nationellt som regionalt

I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027. Avtalen gäller strategisk allokering av offentlig och privat FUI-finansiering för att stärka konkurrenskraftiga ekosystem globalt. Genom avtalen utvecklas innovationsverksamhetens täta samarbetsnätverk och ökas FUI-verksamhetens verkningsfullhet.

Vid genomförandet av ekosystemavtalet startade man under det första året med nationell finansiering och satsade på utvecklingshelheterna GigaVaasa och EnergySampo. År 2021 gick i stor utsträckning till samordning och inledande av verksamheten, under år 2022 kan man framskrida till genomförandefasen och till att öppna de första projektansökningsomgångarna.

Vad då för ett Ekosystemavtal?

 • Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med arbets- och näringsministeriet
 • Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FUI-verksamheten för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Ekosystemet möjliggör till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster.
 • Avtalet gäller åren 2021–2027.
 • Utöver Vasa deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.
 • Ekosystemavtalen möjliggör ett tätare samarbete än tidigare mellan städerna och staten för att stödja forskning, utveckling och innovationer.
 • Syftet med ekosystemavtalet är också att få mera EU-finansiering till regionen för olika utvecklingsprojekt och investeringar.
 • I Vasa är strategiska partner utöver Vasa stad, Vasaregionens utveckling VASEK Ab och Teknologicentret Merinova också Österbottens förbund, nätverket Team Finland samt regionens högskolor och näringsliv.
 • Läs mera om regionutveckling och stadspolitik på Vasa stads hemsida

Tillväxtavtal

Vasa är en av sex städer som ingick Tillväxtavtalet åren 2016-2018 inom ramen för Finlands regeringsprogram. Projekthelheterna stärkande av den internationella konkurrenskraften, utvecklande av digitaliseringen och innovationsmiljön samt skapande av ett nationellt kompetenskluster inom gasbranschen valdes genom samarbete mellan aktörer inom energiklustret och genomfördes med finansiering från programmet Regionala innovationer och försök (AIKO). VASEK deltog i utarbetandet av Vasas tillväxtavtal, i genomförandet av flera projekt samt medverkade i finansieringen av projekt som ingår i avtalet. En del av AIKO-projekten pågår fortvarande.
Vasaregionens tillväxtavtal, Ansökan (ansökan har uppgjorts på finska p.g.a. att språket i den nationella tävlingen var finska)
Regionala innovationer och försök (AIKO)   

Så här ansöker du om projektfinansiering

Omfattningen av kommunal medfinansiering till projektverksamhet fastställs varje år i bolagets budget som utarbetas tillsammans med delägarkommunerna. Målsättningen är att man via VASEK skulle kunna bevilja kommunal medfinansiering speciellt till näringslivsprojekt som omfattar regionen som helhet. Dessa projekt finansieras vanligen med medel ur AIKO/Vasaregionens tillväxtavtal, Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) eller Botnia-Atlantica-programmet. 

Ansökningar om kommunal medfinansiering, samt projektförslag, riktas till VASEKs vd Stefan Råback.

VASEKs medfinansiering till andra aktörernas utvecklingsprojekt år 2022:

 • Vaasanregionens Idrottsakademi (stiftelse, VSUA/VRIA) 20 000 €
 • Ung Företagsamhet rf (Vasaregionens verksamhet) 18 200 €
 • Pohjanmaan Tekno 4.0 (industriell digitalisering i sm-företag) 14 000 €
 • Företagsmentorerna i Vasaregionen och Finlands Företagsmentorer rf 13 000 €
 • Forskningsprofessur i träkonstruktion (Vasa universitet) 10 000 €
 • EU Affairs Manager (medfinansierat regionalstöd för direkta finansiella sökningar inom EU) 10 000 €
 • Företagsbyn Österbotten (företagsamhetsfostran för låg- och högstadier) 7 000 €
 • Vaasa Entrepreneurship Society ry (VES) 6 000 €
 • Vaasanregionens tomt- och lokalregister 5 000 €
 • E2 Forskning: Unga i Vasa 5 000 € 
 • AM-Akademin/3D  (VAMK) 5 000 €
 • WIC Innovations Groups 3 600 €
 • 5G HUB Vasa (VAMK) 3 000 €
 • Catella markkinakatsaus 3 000 € 
 • FAIR (Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation) 2 500 €
 • Utveckling av cybersäkerhetskunskapen i anslutning till digitala energisystem: Virtuell laboratorie (VL-DES) 1 500 €
 • Utveckling av cybersäkerhetskunskapen i anslutning till digitala energisystem (CR-DES) 1 000 €
 • Kvarken Space Center / Hackathon (Vasa universitet) 1 000 €

Statistisk information om Vasaregionen – senaste information för alla

VASEK har publicerat en statistiktjänst där man samlat in den viktigaste statistiken som beskriver Vasaregionens befolkning, sysselsättning, företagsverksamhet och regionalekonomi samt regionens dragningskraft.

Tidigare har vi varit tvungna att samla in statistisk information om Vasaregionen från olika källor, men nu har vi den viktigaste statistiken på ett ställe. Och dessutom är statistiken så aktuell som det överhuvudtaget är möjligt att få och de uppdateras regelbundet.

Bekanta dig med statistiktjänsten

Avslutade projekt och program