Regionutveckling

Åren 2016–2020 styrs utvecklingsarbetet i Vasaregionen av Vasaregionens livskraftsstrategi som godkändes i kommunerna våren 2016. Syftet med livskraftsstrategin är att förbättra konkurrenskraften genom att stärka den gemensamma viljan att utveckla hela regionens livskraft. I arbetet deltar Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro och kommunernas gemensamma utvecklingsbolag VASEK. Strategin bygger på fyra fokusområden: internationellt konkurrenskraftiga företag, globalt kunnande, livskraftig verksamhetsmiljö och attraktiv service. 
Vasaregionens livskraftsstrategi 2016–2020

VASEKs roll i regionutvecklingen omfattar:
  • regionala strategier och program
  • av VASEK förvaltade projekt som finansieras med särskild finansiering (AIKO, ERUF, Botnia-Atlantica, landsbygdsprogrammet m.m.)
  • kommunal medfinansiering som bolaget beviljar till utvecklingsprojekt som förvaltas av andra organisationer
  • deltagande i olika projekt utan finansieringsandel som samarbetspartner, styrgruppsmedlem eller i andra uppgifter
Tillväxtavtal

Vasa är en av sex städer som ingick Tillväxtavtalet åren 2016-2018 inom ramen för Finlands regeringsprogram. Projekthelheterna stärkande av den internationella konkurrenskraften, utvecklande av digitaliseringen och innovationsmiljön samt skapande av ett nationellt kompetenskluster inom gasbranschen valdes genom samarbete mellan aktörer inom energiklustret och genomfördes med finansiering från programmet Regionala innovationer och försök (AIKO). VASEK deltog i utarbetandet av Vasas tillväxtavtal, i genomförandet av flera projekt samt medverkade i finansieringen av projekt som ingår i avtalet.
Vasaregionens tillväxtavtal, Ansökan (ansökan har uppgjorts på finska p.g.a. att språket i den nationella tävlingen var finska)
Regionala innovationer och försök (AIKO)   

INKA - Innovativa städer

Målsättningen med programmet Innovativa städer (INKA) som startades i början av 2014 var att främja uppkomsten av internationellt attraktiva innovationskluster i Finland. Vasaregionen hade det nationella ledaransvaret i temat "Smarta och hållbara energilösningar". VASEK deltog i utarbetandet av Vasas program och medverkade i finansieringen av projekten.
Vasas programansökan: Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut (ansökan har uppgjorts på finska p.g.a. att språket i den nationella tävlingen var finska)

Statistik om Vasaregionen   

Så här ansöker du om projektfinansiering

Omfattningen av kommunal medfinansiering till projektverksamhet fastställs varje år i bolagets budget som utarbetas tillsammans med delägarkommunerna. Målsättningen är att man via VASEK skulle kunna bevilja kommunal medfinansiering speciellt till näringslivsprojekt som omfattar regionen som helhet. Dessa projekt finansieras vanligen med medel ur AIKO/Vasaregionens tillväxtavtal, Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) eller Botnia-Atlantica-programmet. På initiativ av VASEK skapades år 2015 även en gemensam regional verksamhetsmodell för att effektivera direkta EU-finansieringsansökningar.

Ansökningar om kommunal medfinansiering, samt projektförslag, riktas till VASEKs vd Stefan Råback.