Möjligheter till företagsstöd

Ansökningar om företagsstöd lämnas in till antingen NTM-centralen, Business Finland eller till den lokala aktionsgruppen, beroende på företagets storlek, läge och ansökningstyp. Stödet är prövningsbaserat och stödbeloppet varierar enligt projektets karaktär. Mera information finns på www.ely-keskus.fi, www.businessfinland.fi, www.aktion.fi och www.yhyres.fi.

Coronatidens specialstöd för företag

Innovationssedel (gäller inte företagare med firmanamn)

Innovationssedeln är avsedd för små och medelstora företag som har en etablerad affärsverksamhet (minst 3 mån. företagsverksamhet i huvudsyssla, ditt företag har rating Alfa minst A på Asiakastieto, inga betalningsanmärkningar) och som har en ny produkt- eller serviceidé med internationell tillväxtpotential och för vilket företaget behöver extern expertis. Innovationssedeln syftar till att hitta nya affärsmöjligheter för företag och att stödja företagstillväxt och uppmuntra nya företag att innovera.

Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst. Sedeln är värd 6 200 euro (5 000 euro + moms). Med en innovationssedel kan du köpa tjänster till exempel av företag som erbjuder innovationstjänster, universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst.

Företagsstöd från landsbygdsprogrammet

Stöd som beviljas av landsbygdsenheten vid Österbottens NTM-central kan sökas av:

 • mikro- och småföretag på landsbygden (se karta över tätorterna i Vasa och Korsholm) som inleder, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet. Företagen får ha högst 49 arbetstagare och en årlig omsättning eller balans på högst 10 miljoner euro.
 • utvidgning av gårdsbruksenhetens verksamhet så att den gäller även annat än jordbruk
 • små och medelstora företag (färre än 250 arbetstagare) i hela landskapet med verksamhet inom första gradens förädling av jordbruksprodukter

Investeringsstöd kan beviljas till exempel för uppförande, reparation eller förvärv av en byggnad, för anskaffning av nya maskiner och anordningar eller långfristiga immateriella anläggningstillgångar. Investeringar måste vara avgörande för etablering, tillväxt eller utveckling av ett företag. Stödet till investeringar förutsätter en betydande förändring av företagets verksamhet. För små företag (färre än 50 arbetstagare) är stödandelen 20 %, för förädling av jordbruksprodukter 20–35 %. Minimikostnad är huvudsakligen minst 10 000 euro.

En ny stödform för företag är nyetableringsstöd. Stödet är till hjälp för en blivande företagare för inledande av företagsverksamhet. Ett verksamt mikro- eller småföretag kan ansöka om nyetableringsstöd för förnyelse av verksamheten. Stöd kan beviljas exempelvis för köptjänster som behövs för utvecklande av affärsverksamheten, för produktutveckling, för utarbetande av marknadsföringsplan och eller för en studie om exportmöjligheter. Nyetableringsstöd kan inte beviljas samtidigt med startpeng och det kan inte användas för investeringar.

Därutöver kan nyetableringsstöd beviljas till nya och verksamma mikro- och småföretag för genomförande av sådana försök som främjar marknads- och kundbaserade innovationer. Stödet är 5 000–35 000 euro. För innovativa försök kan högst 10 000 euro beviljas.

Stöd för genomförbarhetsstudie i samband med investering är också en stödform. Företaget kan med hjälp av en genomförbarhetsstudie utreda de ekonomiska, tekniska och funktionella förutsättningarna. Stödet utgör 40–50 % av de stödberättigade kostnaderna och beviljas i första hand för utomstående experttjänster.

Regelmässigt lämnas följande branscher och åtgärder utanför stöd:

 • trafik och transport, förutom konstruktioner inom bioenergi-branschen
 • detalj-, partihandel och import
 • personliga tjänster på lokal marknad (t.ex. barberar-frisörsalonger, massörer, skönhetssalonger)
 • jordbyggnadsbranschen
 • byggbranschen inkl. VVS och el, om företagets verksamhet omfattar endast entreprenad
 • förplägnadsverksamhet, såsom barer, caféer och lunchrestauranger med undantag för turismverksamheten
 • fortskaffningsmedel, bl.a. traktorer och maskiner som används inom byggbranschen
 • bilanskaffningar
 • uthyrningsverksamhet, förutom uthyrningsverksamhet som bedrivs inom turismbranschen
 • häst- och travstall med mindre än 10 hästplatser

Landsbygdens återhämtningsfinansiering (2021–2022)

Mikro- och småföretag på landsbygden kan få investeringsstöd ur återhämtningsmedel för resurseffektiv teknik och miljövänliga energilösningar samt till ägarskiften.

Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet. Företagen kan få stöd till exempel för att gå över till förnybar energi eller ta i bruk teknik som effektiviserar företagets produktion. Sådana investeringar gäller exempelvis köp av solpaneler eller luftvärmepumpar eller nya anordningar och programvaror som förbättrar energi- eller materialeffektiviteten. Företag som förädlar jordbruksprodukter kan få 35 % av investeringskostnaderna i stöd, för övriga mikro- och småföretag på landsbygden är stödnivån 30 %.

Med återhämtningsmedlen finansieras också ökad biogasproduktion. Ett företag som bygger en ny anläggning eller enhet för biogasproduktion kan få 50 % av investeringskostnaderna i stöd.

Rådgivning underlättar ägarbyte i företag

Återhämtningsfinansieringen främjar inte bara investeringar utan också ägarbyten i företag. Personer som förbereder förvärv av ett företag på kärnlandsbygden eller den glest bebyggda landsbygden kan få 5 000 –10 000 euro i stöd för sakkunnighjälp som behövs när ägarbytet förbereds. Det är fråga om en ny stödform.

 

Med utvecklingsprojekt för företagsgrupper kan företag utveckla sin verksamhet både genom gemensamma utvecklingsåtgärder och företagsspecifikt. Ett företagsgruppsprojekt ska alltid ha en utomstående projektadministratör som samlar ihop företag till en grupp och tar hand om projektets administration och genomförande.

I ett utbildningsprojekt för en företagsgrupp (stöd 75 %) kan man till skillnad från andra utbildningsprojekt erbjuda rådgivning även till enskilda företag. Utbildningsprojekt för företagsgrupper lämpar sig exempelvis för kvalitetscoachning, eftersom den utöver gemensam utbildning kan innehålla företagsspecifik rådgivning om hur kvalitetssystem byggs upp. Gruppen ska bestå av minst tre deltagande företag, inget maximiantal finns. Inga jord- eller skogsbruksföretag får ingå i företagsgruppen.

I ett utvecklingsprojekt för en företagsgrupp (stöd 75 %) utvecklar 3–10 företag tillsammans sin verksamhet, och samtidigt kan de enskilda företagen utvecklas genom företagsspecifika åtgärder. Säljfrämjande åtgärder kan dock göras endast i turismföretag. Allt stöd som beviljas projektet fördelas mellan de deltagande företagen i form av de minimis-stöd, så reglerna för statligt stöd begränsar inte de utvecklingsåtgärder som genomförs inom projektet och företagen. I utvecklingsprojekt av det här slaget får inte jordbrukets primärproduktion utvecklas.

Stöd från en lokal aktionsgrupp (från landsbygdsprogrammet)

Landsbygdens utvecklings- och investeringsprojekt är en viktig del av landsbygdens utvecklingsarbete. I Vasa kustregionen fungerar Aktion Österbotten R.F. (mera information: www.aktion.fi) som främjar företagandet i regionen inom ramarna av LEADER-programmet. I Kyrolandet lämnas ansökningarna till Yhyres-aktionsgruppen (mera information: www.yhyres.fi). Styrelsen för aktionsgruppen väljer ut de projekt som ska få stöd. ELY-centralen gör en laglighetsgranskning av projekten samt fattar stödbesluten.

Understöd för utvecklande av företag (gäller i huvudsak företag i Vasa och Smedsby-Fågelberget)

Finansiering under den nya EU-programperioden 2021–2027

Ansökan om finansiering under den nya EU-programperioden 2021–2027 är planerad att öppna under januari 2022. Kriterierna för att ansöka om finansiering under EU-programperioden och information om det elektroniska ansökningssystemet EURA2021 ges närmare på sidan Strukturfonder.fi när ansökan har öppnats.

Utvecklingstjänster för företag

NTM-centralens utvecklingstjänster för företag är avsedda för verksamma (minst en genomförd räkenskapsperiod) små och medelstora företag med potential att utveckla och öka sin affärsverksamhet samt att ge sysselsättning. Tjänsterna är: utvecklingskartläggning (avgiftsfri), analys, konsulteringar och utbildning. Konsultering inom kommersialisering av innovationer kan beviljas även startande företag. Prisen innehåller företagskonsultation (pris 265-325 euro+moms./dag).

Gemensamma regler för alla företag

Ett företag kan betalas högst 200 000 euro i de minimistöd under tre beskattningsår. Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som har uppkommit efter det att stödansökan har blivit anhängig.

Ansökningarna görs elektroniskt och projektet är anhängigt när en kvittering mottagits. För att kunna göra en elektronisk ansökan behöver du identifikation.

Projektet får inte påbörjas förrän stödansökan är anhängig. Innan NTM-centralens finansieringsbeslut har kommit genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar.


Kontakta VASEKs företagsrådgivare om du har frågor om stöd!

Boka tid hos företagsrådgivare

Några nyttiga länkar:

Se närmare linjedragningar om finansieringen för Västra Finland
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden
Hyrrä
Närings-, trafik- och miljöcentralens e-tjänster för företagsstöd
Business Finland
Yhyres
Aktion Österbotten r.f.