Möjligheter till företagsstöd

Ansökningar om företagsstöd lämnas in till antingen NTM-centralen, Business Finland eller till den lokala aktionsgruppen, beroende på företagets storlek, läge och ansökningstyp. Stödet är prövningsbaserat och stödbeloppet varierar enligt projektets karaktär. Mera information finns på www.ely-keskus.fi, www.businessfinland.fi, www.aktion.fi och www.yhyres.fi.

Coronatidens specialstöd för företag

Innovationscheck

Innovationschecken är avsedd för små och medelstora företag (inte företagare med firmanamn) som har en etablerad affärsverksamhet och som vill starta innovationsverksamhet. Företaget måste ha en ny produkt- eller serviceidé med internationell tillväxtpotential. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst. Checken är värd 6 200 € (5 000 € + moms).

Innovationschecken har 1000 € + moms. ett självfinansieringsbidrag (oavsett projektets storlek) som betalas direkt till tjänsteleverantören i slutet av projektet. När tjänsteleverantören har fått självfinansieringsbidraget och kunden har rapporterat om projektet kan tjänsteleverantören skicka upp till € 4000 + moms. faktura till Business Finland.

Med en innovationscheck kan du köpa tjänster till exempel av företag som erbjuder innovationstjänster, universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst.

Läs mer och lämna in ansökan här.

Företagsstöd från landsbygdsprogrammet

Stöd som beviljas av landsbygdsenheten vid Österbottens NTM-central kan sökas av:

 • mikro- och småföretag på landsbygden (se karta över tätorterna i Vasa och Korsholm) som inleder, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet. Företagen får ha högst 49 arbetstagare och en årlig omsättning eller balans på högst 10 miljoner euro.
 • utvidgning av gårdsbruksenhetens verksamhet så att den gäller även annat än jordbruk
 • små och medelstora företag (färre än 250 arbetstagare) i hela landskapet med verksamhet inom första gradens förädling av jordbruksprodukter

Investeringsstöd kan beviljas för uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning, för anskaffning av nya maskiner och anordningar eller långfristiga immateriella anläggningstillgångar, som har väsentlig betydelse för inledande eller utvidgande av affärsverksamheten. Stödbeloppet beror på företagets storlek och på vilket nationellt stödområde företagets hemort är belägen. För små företag (färre än 50 arbetstagare) är andelen 20 %, för förädling av jordbruksprodukter 20–35 %. Minimikostnad 10 000 €.

Nyetableringsstöd. Stödet är till hjälp för en blivande företagare för inledande av företagsverksamhet. Beviljas i första hand nyföretagare som startar sitt första nya företag. Ämnad för bl.a. rådgivnings- och konsulttjänster eller andra kostnader som uppkommer i företagets startskede (inte investeringar). Ett verksamt (min. 3 år) mikro- eller småföretag kan ansöka om nyetableringsstöd för förnyelse av verksamheten. Stöd kan beviljas exempelvis för köptjänster som behövs för utvecklande av affärsverksamheten, för produktutveckling, för utarbetande av marknadsföringsplan och eller för en studie om exportmöjligheter.

Därutöver kan nyetableringsstöd beviljas till nya och verksamma mikro- och småföretag för genomförande av sådana försök som främjar marknads- och kundbaserade innovationer. Stödet är 5 000–35 000 euro. För innovativa försök kan högst 10 000 euro beviljas.

Stöd för genomförbarhetsstudie i samband med investering är också en stödform. Företaget kan med hjälp av en genomförbarhetsstudie utreda de ekonomiska, tekniska och funktionella förutsättningarna. Stödet utgör 40–50 % av de stödberättigade kostnaderna och beviljas i första hand för utomstående experttjänster.

Regelmässigt lämnas följande branscher och åtgärder utanför stöd:

 • trafik och transport, förutom konstruktioner inom bioenergi-branschen
 • detalj-, partihandel och import
 • personliga tjänster på lokal marknad (t.ex. barberar-frisörsalonger, massörer, skönhetssalonger)
 • jordbyggnadsbranschen
 • byggbranschen inkl. VVS och el, om företagets verksamhet omfattar endast entreprenad
 • förplägnadsverksamhet, såsom barer, caféer och lunchrestauranger med undantag för turismverksamheten
 • fortskaffningsmedel, bl.a. traktorer och maskiner som används inom byggbranschen
 • bilanskaffningar
 • uthyrningsverksamhet, förutom uthyrningsverksamhet som bedrivs inom turismbranschen
 • häst- och travstall med mindre än 10 hästplatser

Med utvecklingsprojekt för företagsgrupper kan företag utveckla sin verksamhet både genom gemensamma utvecklingsåtgärder och företagsspecifikt. Ett företagsgruppsprojekt ska alltid ha en utomstående projektadministratör som samlar ihop företag till en grupp och tar hand om projektets administration och genomförande.

I ett utbildningsprojekt för en företagsgrupp (stöd 75 %) kan man till skillnad från andra utbildningsprojekt erbjuda rådgivning även till enskilda företag. Utbildningsprojekt för företagsgrupper lämpar sig exempelvis för kvalitetscoachning, eftersom den utöver gemensam utbildning kan innehålla företagsspecifik rådgivning om hur kvalitetssystem byggs upp. Gruppen ska bestå av minst tre deltagande företag, inget maximiantal finns. Inga jord- eller skogsbruksföretag får ingå i företagsgruppen.

I ett utvecklingsprojekt för en företagsgrupp (stöd 75 %) utvecklar 3–10 företag tillsammans sin verksamhet, och samtidigt kan de enskilda företagen utvecklas genom företagsspecifika åtgärder. Säljfrämjande åtgärder kan dock göras endast i turismföretag. Allt stöd som beviljas projektet fördelas mellan de deltagande företagen i form av de minimis-stöd, så reglerna för statligt stöd begränsar inte de utvecklingsåtgärder som genomförs inom projektet och företagen. I utvecklingsprojekt av det här slaget får inte jordbrukets primärproduktion utvecklas.

Närmare information om företagsstöd för landsbygden finns på Mavis webbsida.

Ansökningar kan göras på Hyrrä-tjänsten.

Stöd från en lokal aktionsgrupp (från landsbygdsprogrammet)

Landsbygdens utvecklings- och investeringsprojekt är en viktig del av landsbygdens utvecklingsarbete. I Vasa kustregionen fungerar Aktion Österbotten R.F. (mera information: www.aktion.fi) som främjar företagandet i regionen inom ramarna av LEADER-programmet. I Kyrolandet lämnas ansökningarna till Yhyres-aktionsgruppen (mera information: www.yhyres.fi). Styrelsen för aktionsgruppen väljer ut de projekt som ska få stöd. ELY-centralen gör en laglighetsgranskning av projekten samt fattar stödbesluten.

Understöd för utvecklande av företag (gäller i huvudsak företag i Vasa och Smedsby-Fågelberget)

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som förbättrar företagets konkurrenskraft på lång sikt, när företaget inleder sin verksamhet, expanderar eller utvecklar verksamheten avsevärt. Som ett speciellt tyngdpunktsområde är företagens internationalisering. Understödet beviljas enligt prövning för välplanerade projekt som uppfyller lönsamhetsförutsättningarna och som bedöms ha betydande effekt på företagets

 • start, utvidgning eller förnyelse,
 • innovationsverksamhet eller kompetensförbättring,
 • tillväxt eller internationalisering,
 • produktivitet eller
 • energi- eller materialeffektivitet.

Understöd för utvecklande av företag för utvecklingsåtgärder och investeringar
Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för utvecklingsåtgärder. Med utvecklingsåtgärder avses utvecklande av företagets affärskompetens, internationalisering, produkter, tjänster och produktionsmetoder, beredning av projekt samt annat med detta jämförbart betydande utvecklande av företagsverksamheten. Understödet är högst 50 %.

Understöd kan beviljas för följande utvecklingsutgifter:

 • utgifter för anskaffning av tjänster och sakkunniga utifrån,
 • utgifter för deltagande i en utställning eller mässa som ordnas utomlands,
 • utgifter för resor till utlandet, inklusive de delar av resorna som företas i Finland,
 • utgifter för råvaror och halvfabrikat i samband med produktutveckling,
 • lönekostnader, förutom arbetsgivaravgifter och
 • indirekta utgifter, dvs. utgifter som ersätts i procent i vars belopp godkänns 15 procent av lönekostnaderna.

Understöd för utvecklande av företag för investeringar
Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för materiella och immateriella investeringar. Understödet utgör högst 20 %.

Utvecklingstjänster för företag

Utvecklingstjänster för företag är avsedda för verksamma (minst en genomförd räkenskapsperiod) små och medelstora företag med potential att utveckla och öka sin affärsverksamhet samt att ge sysselsättning. Tjänsterna är: utvecklingskartläggning, analys, konsulteringar och utbildning. Konsultering inom kommersialisering av innovationer kan beviljas även startande företag.

Utvecklingskartläggning: en kartläggning av företagets utvecklingsbehov på webben, avgiftsfri.

Analys: helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge och en uppgörande av en utvecklingsplan tillsammans med en utomstående expert, pris för företaget (subventionerat) 260 € + moms/dag.

Konsultering: för genomföring av en prioriterad utvecklingsplan från delområden tillväxt, förnyelse, produktivitet och ekonomi, marknadsföring och kundrelationer, ledarskap och personal, kommersialisering av innovationer. Max 1–15 dagar/3 år, subventionerat pris för företag 325 € + moms/dag.

Utbildning: för nyckelpersoner i små och medelstora företag; teman är ledarskap för tillväxt, ledning av ekonomi och produktivitet, ledning av marknadsföring och kundrelationer.

Läs mera

Gemensamma regler för alla företag

Ett företag kan betalas högst 200 000 euro i de minimistöd under tre beskattningsår. Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som har uppkommit efter det att stödansökan har blivit anhängig.

Ansökningarna görs elektroniskt och projektet är anhängigt när en kvittering mottagits. För att kunna göra en elektronisk ansökan behöver du en KATSO-kod.

Projektet får inte påbörjas förrän stödansökan är anhängig. Innan NTM-centralens finansieringsbeslut har kommit genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar.


Kontakta VASEKs företagsrådgivare om du har frågor om stöd!

Boka tid hos företagsrådgivare

Några nyttiga länkar:

Se närmare linjedragningar om finansieringen för Västra Finland
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden
Hyrrä
Närings-, trafik- och miljöcentralens e-tjänster för företagsstöd
Business Finland
Yhyres
Aktion Österbotten r.f.