Möjligheter till företagsstöd

Ansökningar om företagsstöd lämnas in till antingen NTM-centralen, Tekes eller till den lokala aktionsgruppen, beroende på företagets storlek, läge och ansökningstyp. Stödet är prövningsbaserat och stödbeloppet varierar enligt projektets karaktär. Mera information finns på www.ely-keskus.fi, www.tekes.fi, www.aktion.fi och www.yhyres.fi.

Innovationssedel (gäller inte företagare med firmanamn)

Innovationssedeln är avsedd för små och medelstora företag som har en etablerad affärsverksamhet och som vill starta innovationsverksamhet. Företaget måste ha en ny produkt- eller serviceidé med internationell tillväxtpotential. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst. Sedeln är värd 6 200 € (5 000 € + moms). Med en innovationssedel kan du köpa tjänster till exempel av företag som erbjuder innovationstjänster, universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst.

Läs mer och lämna in ansökan om innovationssedel på https://www.tekes.fi/sv/finansiering/sm-foretag/innovationscheck/

Företagsstöd från landsbygdsprogrammet

Stöd som beviljas av landsbygdsenheten vid Österbottens NTM-central kan sökas av:

 • mikro- och småföretag på landsbygden (se karta över tätorterna i Vasa och Korsholm) som inleder, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet. Företagen får ha högst 49 arbetstagare och en årlig omsättning eller balans på högst 10 miljoner euro.
 • utvidgning av gårdsbruksenhetens verksamhet så att den gäller även annat än jordbruk
 • små och medelstora företag (färre än 250 arbetstagare) i hela landskapet med verksamhet inom första gradens förädling av jordbruksprodukter

Investeringsstöd kan beviljas för uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning, för anskaffning av nya maskiner och anordningar eller långfristiga immateriella anläggningstillgångar, som har väsentlig betydelse för inledande eller utvidgande av affärsverksamheten. Stödbeloppet beror på företagets storlek och på vilket nationellt stödområde företagets hemort är belägen. För små företag (färre än 50 arbetstagare) är andelen 20 %, för förädling av jordbruksprodukter 20–35 %. Minimikostnad 10 000 €.

En ny stödform för företag är nyetableringsstöd. Stödet är till hjälp för en blivande företagare för inledande av företagsverksamhet. Ett verksamt mikro- eller småföretag kan ansöka om nyetableringsstöd för förnyelse av verksamheten. Stöd kan beviljas exempelvis för köptjänster som behövs för utvecklande av affärsverksamheten, för produktutveckling, för utarbetande av marknadsföringsplan och eller för en studie om exportmöjligheter.

Därutöver kan nyetableringsstöd beviljas till nya och verksamma mikro- och småföretag för genomförande av sådana försök som främjar marknads- och kundbaserade innovationer. Stödet är 5 000–35 000 euro. För innovativa försök kan högst 10 000 euro beviljas.

Stöd för genomförbarhetsstudier i fråga om investering är också en ny stödform. Företaget kan med hjälp av en genomförbarhetsstudie utreda de ekonomiska, tekniska och funktionella förutsättningarna. Stödet utgör 40–50 % av de stödberättigade kostnaderna och beviljas i första hand för utomstående experttjänster.

Regelmässigt lämnas följande branscher och åtgärder utanför stöd:

 • trafik och transport, förutom konstruktioner inom bioenergi-branschen
 • detalj-, partihandel och import
 • personliga tjänster på lokal marknad (t.ex. barberar-frisörsalonger, massörer, skönhetssalonger)
 • jordbyggnadsbranschen
 • byggbranschen inkl. VVS och el, om företagets verksamhet omfattar endast entreprenad
 • förplägnadsverksamhet, såsom barer, caféer och lunchrestauranger med undantag för turismverksamheten
 • fortskaffningsmedel, bl.a. traktorer och maskiner som används inom byggbranschen
 • bilanskaffningar
 • uthyrningsverksamhet, förutom uthyrningsverksamhet som bedrivs inom turismbranschen
 • häst- och travstall med mindre än 10 hästplatser

Med utvecklingsprojekt för företagsgrupper kan företag utveckla sin verksamhet både genom gemensamma utvecklingsåtgärder och företagsspecifikt. Ett företagsgruppsprojekt ska alltid ha en utomstående projektadministratör som samlar ihop företag till en grupp och tar hand om projektets administration och genomförande.

I ett utbildningsprojekt för en företagsgrupp (stöd 75 %) kan man till skillnad från andra utbildningsprojekt erbjuda rådgivning även till enskilda företag. Utbildningsprojekt för företagsgrupper lämpar sig exempelvis för kvalitetscoachning, eftersom den utöver gemensam utbildning kan innehålla företagsspecifik rådgivning om hur kvalitetssystem byggs upp. Gruppen ska bestå av minst tre deltagande företag, inget maximiantal finns. Inga jord- eller skogsbruksföretag får ingå i företagsgruppen.

I ett utvecklingsprojekt för en företagsgrupp (stöd 75 %) utvecklar 3–10 företag tillsammans sin verksamhet, och samtidigt kan de enskilda företagen utvecklas genom företagsspecifika åtgärder. Säljfrämjande åtgärder kan dock göras endast i turismföretag. Allt stöd som beviljas projektet fördelas mellan de deltagande företagen i form av de minimis-stöd, så reglerna för statligt stöd begränsar inte de utvecklingsåtgärder som genomförs inom projektet och företagen. I utvecklingsprojekt av det här slaget får inte jordbrukets primärproduktion utvecklas.

Närmare information om företagsstöd för landsbygden finns på Mavis webbsida: http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/foretagare-handel-industri/foretagsstod/Sidor/foretagsstod.aspx

Ansökningar kan göras på Hyrrä-tjänsten: http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/Sidor/hyrra.aspx

Stöd från en lokal aktionsgrupp (från landsbygdsprogrammet)
Landsbygdens utvecklings- och investeringsprojekt är en viktig del av landsbygdens utvecklingsarbete. I Vasa kustregionen fungerar Aktion Österbotten R.F. (mera information: www.aktion.fi) som främjar företagandet i regionen inom ramarna av LEADER-programmet. I Kyrolandet lämnas ansökningarna till Yhyres-aktionsgruppen (mera information: www.yhyres.fi). Styrelsen för aktionsgruppen väljer ut de projekt som ska få stöd. ELY-centralen gör en laglighetsgranskning av projekten samt fattar stödbesluten.

Understöd för utvecklande av företag (gäller i huvudsak företag i Vasa och Smedsby-Fågelberget)

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som förbättrar företagets konkurrenskraft på lång sikt, när företaget inleder sin verksamhet, expanderar eller utvecklar verksamheten avsevärt. Som ett speciellt tyngdpunktsområde är företagens internationalisering. Understödet beviljas enligt prövning för välplanerade projekt som uppfyller lönsamhetsförutsättningarna och som bedöms ha betydande effekt på företagets

 • start, utvidgning eller förnyelse,
 • innovationsverksamhet eller kompetensförbättring,
 • tillväxt eller internationalisering,
 • produktivitet eller
 • energi- eller materialeffektivitet.

Understöd för utvecklande av företag för utvecklingsåtgärder och investeringar
Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för utvecklingsåtgärder. Med utvecklingsåtgärder avses utvecklande av företagets affärskompetens, internationalisering, produkter, tjänster och produktionsmetoder, beredning av projekt samt annat med detta jämförbart betydande utvecklande av företagsverksamheten. Understödet är högst 50 %.

Understöd kan beviljas för följande utvecklingsutgifter:

 • utgifter för anskaffning av tjänster och sakkunniga utifrån,
 • utgifter för deltagande i en utställning eller mässa som ordnas utomlands,
 • utgifter för resor till utlandet, inklusive de delar av resorna som företas i Finland,
 • utgifter för råvaror och halvfabrikat i samband med produktutveckling,
 • lönekostnader, förutom arbetsgivaravgifter och
 • indirekta utgifter, dvs. utgifter som ersätts i procent i vars belopp godkänns 15 procent av lönekostnaderna.

Understöd för utvecklande av företag för investeringar
Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för materiella och immateriella investeringar. Understödet utgör högst 20 %.

 

Utvecklingstjänster för företag

Utvecklingstjänster för företag är avsedda för verksamma (minst en genomförd räkenskapsperiod) små och medelstora företag med potential att utveckla och öka sin affärsverksamhet samt att ge sysselsättning. Tjänsterna är: utvecklingskartläggning, analys, konsulteringar och utbildning. Konsultering inom kommersialisering av innovationer kan beviljas även startande företag.

Utvecklingskartläggning: en kartläggning av företagets utvecklingsbehov på webben, avgiftsfri.
Analys: helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge och en uppgörande av en utvecklingsplan tillsammans med en utomstående expert, pris för företaget (subventionerat) 220 € + moms/dag.
Konsultering: för genomföring av en prioriterad utvecklingsplan från delområden tillväxt, förnyelse, produktivitet och ekonomi, marknadsföring och kundrelationer, ledarskap och personal, kommersialisering av innovationer. Max 1–15 dagar/3 år, subventionerat pris för företag 300 € + moms/dag.
Utbildning: för nyckelpersoner i små och medelstora företag; teman är ledarskap för tillväxt, ledning av ekonomi och produktivitet, ledning av marknadsföring och kundrelationer.

Läs mera på http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/sv

 

Gemensamma regler för alla företag

Ett företag kan betalas högst 200 000 euro i de minimistöd under tre beskattningsår. Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som har uppkommit efter det att stödansökan har blivit anhängig.

Ansökningarna görs elektroniskt och projektet är anhängigt när en kvittering mottagits. För att kunna göra en elektronisk ansökan behöver du en KATSO-kod (https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp).

Projektet får inte påbörjas förrän stödansökan är anhängig. Innan NTM-centralens finansieringsbeslut har kommit genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar.


Kontakta VASEKs företagsrådgivare tfn 06 317 76 00 om du har frågor om stöd!

 

Några nyttiga länkar:

Se närmare linjedragningar om finansieringen för Västra Finland:
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57200/LS+RR-+alue+yritysrahoituslinjaukset+2015+Final+16+3+2015.pdf/e0b59e6e-0b82-4d0b-bc2a-f70d1e505c3f
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150080
Hyrrä http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/Sidor/hyrra.aspx
Närings-, trafik- och miljöcentralens e-tjänster för företagsstöd http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi#.VWhFwkY8q4Y
Tekes www.tekes.fi
Yhyres www.yhyres.fi
Aktion Österbotten r.f. www.aktion.fi