Möjligheter till företagsstöd

Ansökningar om företagsstöd lämnas in till antingen NTM-centralen, Business Finland eller till den lokala aktionsgruppen, beroende på företagets storlek, läge och ansökningstyp. Stödet är prövningsbaserat och stödbeloppet varierar enligt projektets karaktär. Mera information finns på www.ely-keskus.fi, www.businessfinland.fi, www.aktion.fi och www.yhyres.fi.

Innovationssedel

Innovationssedeln är avsedd för små och medelstora företag som har en etablerad affärsverksamhet (minst 3 mån. företagsverksamhet i huvudsyssla, ditt företag har rating Alfa minst A på Asiakastieto, inga betalningsanmärkningar) och som har en ny produkt- eller serviceidé med internationell tillväxtpotential och för vilket företaget behöver extern expertis. Innovationssedeln syftar till att hitta nya affärsmöjligheter för företag och att stödja företagstillväxt och uppmuntra nya företag att innovera. Innovationssedel gäller inte företagare med firmanamn.

Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst. Sedeln är värd 6 200 euro (5 000 euro + moms). Med en innovationssedel kan du köpa tjänster till exempel av företag som erbjuder innovationstjänster, universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst.

Understöd för utvecklande av företag (gäller i huvudsak företag i Vasa och Smedsby-Fågelberget)

Behöver ditt företag hjälp med att förnya sin affärsverksamhet eller gå ut på den internationella marknaden? Med understödet för utvecklande av företag kan vi stöda företagets helhetsbetonade utveckling och skapa bättre förutsättningar för din affärsverksamhet. Vi beviljar understöd för utvecklande av företag till små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt.

Ersättningar, konsulttjänster, resor, mässdeltagnings- och liknande utgifter i samband med utvecklingsåtgärder kan stödjas av högst 50% av de utgifter som bidraget grundar sig på. Beroende på företagets storlek kan investeringar som ingår i projektet stödjas med 10% till 20% av de underliggande utgifterna. Projektet som ska finansieras måste vara betydande i förhållande till företagets storlek, vanligtvis minst 10 000 euro.

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas små och medelstora företag som har förutsättningarna för lönsam verksamhet och tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar konkurrenskraften. Företaget finansierar själv minst hälften av utvecklingsprojektet.

Företagsstöd från landsbygdsprogrammet

Stöd som beviljas av landsbygdsenheten vid Österbottens NTM-central kan sökas av

Stöd för blivande företagare: för försök med företagsverksamhet, förberedelse för ansökan om startstöd eller investeringsstöd, etablering av företagsverksamhet på deltid eller heltid, planering av köp av ett befintligt företag

Utvecklingsstöd: köp av företagsrådgivning och annan experthjälp, produktutvecklingsprojekt, marknadsutveckling, internationaliseringsstudie, investeringsgenomförbarhetsforskning

Investeringsstöd: anskaffning eller byggande av produktionslokaler, anskaffning av maskiner och andra anläggningstillgångar, anläggning och utvidgning av anläggningar som producerar och säljer förnybar energi och biobränslen, immateriella investeringar, såsom programvara, patent och tillverkningsrättigheter.

Regelmässigt lämnas följande branscher och åtgärder utanför stöd:

 • trafik och transport, förutom konstruktioner inom bioenergi-branschen
 • detalj-, partihandel och import
 • personliga tjänster på lokal marknad (t.ex. barberar-frisörsalonger, massörer, skönhetssalonger)
 • jordbyggnadsbranschen
 • byggbranschen inkl. VVS och el, om företagets verksamhet omfattar endast entreprenad
 • förplägnadsverksamhet, såsom barer, caféer och lunchrestauranger med undantag för turismverksamheten
 • fortskaffningsmedel, bl.a. traktorer och maskiner som används inom byggbranschen
 • bilanskaffningar
 • uthyrningsverksamhet, förutom uthyrningsverksamhet som bedrivs inom turismbranschen
 • häst- och travstall med mindre än 10 hästplatser

Utvecklingsprojekt för företagsgrupper

Med utvecklingsprojekt för företagsgrupper kan företag utveckla sin verksamhet både genom gemensamma utvecklingsåtgärder och företagsspecifikt. Ett företagsgruppsprojekt ska alltid ha en utomstående projektadministratör som samlar ihop företag till en grupp och tar hand om projektets administration och genomförande.

I ett utbildningsprojekt för en företagsgrupp (stöd 75 %) kan man till skillnad från andra utbildningsprojekt erbjuda rådgivning även till enskilda företag. Utbildningsprojekt för företagsgrupper lämpar sig exempelvis för kvalitetscoachning, eftersom den utöver gemensam utbildning kan innehålla företagsspecifik rådgivning om hur kvalitetssystem byggs upp. Gruppen ska bestå av minst tre deltagande företag, inget maximiantal finns. Inga jord- eller skogsbruksföretag får ingå i företagsgruppen.

I ett utvecklingsprojekt för en företagsgrupp (stöd 75 %) utvecklar 3–10 företag tillsammans sin verksamhet, och samtidigt kan de enskilda företagen utvecklas genom företagsspecifika åtgärder. Säljfrämjande åtgärder kan dock göras endast i turismföretag. Allt stöd som beviljas projektet fördelas mellan de deltagande företagen i form av de minimis-stöd, så reglerna för statligt stöd begränsar inte de utvecklingsåtgärder som genomförs inom projektet och företagen. I utvecklingsprojekt av det här slaget får inte jordbrukets primärproduktion utvecklas.

Stöd från en lokal aktionsgrupp (från landsbygdsprogrammet)

Landsbygdens utvecklings- och investeringsprojekt är en viktig del av landsbygdens utvecklingsarbete. I Vasa kustregionen fungerar Aktion Österbotten R.F. (mera information: www.aktion.fi) som främjar företagandet i regionen inom ramarna av LEADER-programmet. I Kyrolandet lämnas ansökningarna till Yhyres-aktionsgruppen (mera information: www.yhyres.fi). Styrelsen för aktionsgruppen väljer ut de projekt som ska få stöd. ELY-centralen gör en laglighetsgranskning av projekten samt fattar stödbesluten.

Utvecklingstjänster för företag

NTM-centralens utvecklingstjänster för företag är avsedda för verksamma (minst en genomförd räkenskapsperiod) små och medelstora företag med potential att utveckla och öka sin affärsverksamhet samt att ge sysselsättning. Tjänsterna är: utvecklingskartläggning (avgiftsfri), analys, konsulteringar och utbildning. Konsultering inom kommersialisering av innovationer kan beviljas även startande företag. Prisen innehåller företagskonsultation (pris 265-325 euro+moms./dag).

Gemensamma regler för alla företag

 • Ett företag kan betalas högst 200 000 euro i de minimistöd under tre beskattningsår. Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som har uppkommit efter det att stödansökan har blivit anhängig.
 • Ansökningarna görs elektroniskt och projektet är anhängigt när en kvittering mottagits. För att kunna göra en elektronisk ansökan behöver du identifikation.
 • Projektet får inte påbörjas förrän stödansökan är anhängig. Innan NTM-centralens finansieringsbeslut har kommit genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar.
Kontakta VASEKs företagsrådgivare om du har frågor om stöd!

Boka tid hos företagsrådgivare

Några nyttiga länkar:

Se närmare linjedragningar om finansieringen för Västra Finland
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden
Hyrrä
Närings-, trafik- och miljöcentralens e-tjänster för företagsstöd
Business Finland
Yhyres
Aktion Österbotten r.f.