Agera i tid vid betalningssvårigheter

04.05.2022

pexels mikhail nilov 6964138
Om ditt företag har hamnat i betalningssvårigheter, som inte enbart är tillfälliga, är det hög tid att agera. I denna artikel redogörs kort för vad en företagssanering innebär, och hur den går till i praktiken. Det som är a och o i dessa situationer är att agera i tid, eftersom en lyckad sanering blir svårare och kanske omöjlig att genomföra om verksamheten lidit för länge.

Genom en sanering eftersträvas att rädda en livsduglig verksamhet. Med livsduglig verksamhet avses en verksamhet som i sin grund är sund, men som av olika orsaker, t.ex. en stor kreditförlust, hamnat i ekonomiskt trångmål. En sanering innebär en omstrukturering av skulderna genom fastställande av ett betalningsprogram, men i många fall innebär den även en omstrukturering av själva verksamheten.

I samband med att ansökan om inledande av saneringsförfarande godkänns av tingsrätten förordnas samtidigt en utredare, och det är utredaren som tillsammans med företagsledningen funderar på vilka omstruktureringar som är ändamålsenliga. Det är även utredaren som uppgör förslaget till betalningsprogrammet – d.v.s. hur mycket som företaget månatligen skall betala till varje fordringsägare.

Tanken är att fordringsägarna skall få mer i slutändan jämfört med vad en konkurs skulle ge. De fordringsägare som har säkerheter för sina fordringar (ofta banken) skall få full utdelning så långt som säkerheterna räcker även i ett saneringsförfarande. Det är enbart skulder utan säkerhet som skärs ner i betalningsprogrammet.

Rent konkret innebär inledandet av saneringsförfarandet att företaget får en andningspaus, eftersom dröjsmålspåföljder och indrivningsåtgärder för saneringsskulderna (de skulder som fanns på ansökningsdagen) avbryts i och med inledandet av förfarandet. Dock är det viktigt att inse att sådana skulder som uppstår under tiden som förfarandet pågår måste betalas i normal ordning på förfallodag. Det är här kravet på sund verksamhet kommer med i bilden, för lyckas man inte betala dessa nya löpande skulder (såsom hyror, löner, inköp) finns det ingen förutsättning att fortsätta med saneringsförfarandet.

Att ansöka om sanering kräver en väl uppgjord ansökan som innehåller analyser om företaget, kassaläget, prognoser, revisorsutlåtande m.m.. Av den orsaken uppgörs dylika ansökningar av sakkunniga i så gott som samtliga fall. Om ansökan till någon del är bristfällig ges i allmänhet en möjlighet att komplettera ansökan.

Det är min starka rekommendation att anlita en sakkunnig för uppgörandet av saneringsansökan för att ge hela processen bästa möjliga chanser att lyckas. Det är även vanligt att sökanden ber om förhandsgodkännanden av de största fordringsägarna innan ansökan lämnas in för att på detta sätt förbättra möjligheterna att få ett positivt beslut från tingsrätten.

Bjorn

Om det förefaller klart att en sanering inte kan rädda företaget är det återstående alternativet att endera själv ansöka om konkurs eller invänta att någon fordringsägare gör det.

Oavsett om din fråga gäller sanerings- eller konkursförfarande kan undertecknad och övriga advokater på Näsman & Båsk hjälpa dig med dina frågor. Tveka inte att ta kontakt – vi debiterar inte för en första konsultation per telefon / e-post.

Advokatbyrå Näsman & Båsk Ab
Björn Båsk
advokat, partner  

Saneringsprocessens gång

 1. Ansökan till tingsrätten
  2–4 veckor
 2. Beslut om inledande av saneringsförfarandet, förordnande av utredare
  2 månader
 3. Utredarens ekonomiska grundutredning samt fordringsförteckning
  2 månader
 4. Förslag till betalningsprogram
  1–2 månader
 5. Fastställande av betalningsprogram, förordnande av övervakare (i regel samma person som utredaren)
  3–6 år
 6. Betalningsprogrammet avklarat


‹ Gå till "Nyheter"

Första steget var det största

04.12.2023 | Nyheter
Trots 23 års erfarenhet av företagande och ett omfattande företagsköp för några år sedan, hade Jukka Hämäläinen inte tidigare använt sig av VASEK: s tjänster. När han nu genom en investeringsstödsansökan fått bättre insikt i organisationens serviceutbud, vill han rekommendera alla företagare att då och då ta sig tid för att stanna upp och fundera på vilken hjälp man skulle...
Läs mera

GigaVaasa-arbetet har varit mer som en ultramaraton än en maraton

30.11.2023 | Nyheter
Marko Kuokkanen, försäljnings- och marknadsföringschef för GigaVaasa, har arbetat med batterifabriksområdet i fem år. Arbetet möjliggörs delvis genom projektet Smart och hållbar batterivärdekedja, som genomförs inom ramen för innovations- och ekosystemavtalet.
Läs mera

EnergyVaasas internationaliseringspris är en gemensam prestation

24.11.2023 | Nyheter
Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika finländska företag och sammanslutningar.
Läs mera

Vill du ha ett blomstrande företag ännu om 5 år?

20.11.2023 | Nyheter
Den gröna omställningen ställer krav på alla typer av företag, inom alla branscher. Dessa krav kan gälla koldioxidavtryck, spårbarhet och material. Kraven ställs av såväl myndigheter, kunder som leverantörer. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller för just ditt företag, hur du kan gå till väga för att uppfylla de krav och förfrågningar som ställs.
Läs mera

Garnbutiken och studion fick nya lokaler på några dagar

13.11.2023 | Nyheter
Ibland faller pusselbitarna på plats utan extra ansträngning. Detta var vad som hände i höst: Esa Siltaloppi, fotograf som ägde en lokal i hörnet av Långviksgatan och Verkstadsgatan, tog kontakt med VASEKs VD Stefan Råback och bad om tips på företag som kanske skulle vara intresserade av lokalen som blivit ledig.
Läs mera

Färsk företagare förser Österbotten med fiber

07.11.2023 | Nyheter
Det har snart gått två år sedan Joni-Pekka Kangasmäki från Laihela fick frågan av sin dåvarande arbetsgivare om han var intresserad av att köpa och driva företaget vidare. Joni-Pekka, som då jobbat med svetsning av fiberkabel för Kai Myllyniemi Oy i drygt fem år, hade aldrig tänkt tanken på att själv vara företagare.
Läs mera

Hållbarhet och investeringar diskuterades under VASEKs jubileumsturné

31.10.2023 | Nyheter
Under VASEKs 20-årsjubileum besökte Hållbarhetsturnén samtliga av VASEKs ägarkommuner. Turnén startade i mitten av september och avslutades i slutet av oktober. Totalt deltog närmare 200 personer för att nätverka, samt lära sig om företagets hållbarhetsarbete, hållbarhetskommunikation, tillgängliga företagsstöd och förberedelser för stora investeringar planerade för Vasaregionen.
Läs mera

Förbindelsen mellan Vasa och Umeå utvecklas till en grön sjöfartskorridor

25.10.2023 | Nyheter
Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa.
Läs mera