Varför hållbar mobilitet

Vaasa city 70A0352 medium

Trafiken en del av hållbarhetsmålen

I Finland utgör utsläppen från trafiken ungefär en femtedel av samtliga växthusutsläpp. Av utsläppen från trafiken utgörs 95 procent av vägtrafiken. I Finland eftersträvas till år 2030 en halvering av växthusutsläppen jämfört med nivån år 2005. Till år 2045 borde utsläppen vara på noll.

I Finland ser vi att tre slags åtgärder krävs för att uppnå målen:

  • Minskning i antalet körda kilometrar genom en förbättring av servicen och trafiksystemet

  • Förbättring av trafikmedlens energieffektivitet

  • Genom ibruktagning av förnybara drivmedel

paastojen vahentaminen liikenteessa ver2

(Källor: Kommunikationsministeriet 2018: Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän loppuraportti samt Kommunikationsministeriet 2021: hallituksen päätös tieliikenteen päästöjen vähennyskeinoista)

Utredning om trafikens hälsoeffekter

Finlands miljöcentral SYKE har år 2021 publicerat en omfattande utredning, enligt vilken den lätta trafikens positiva hälsoeffekter är större än de negativa. Undersökningen är den första omfattande sammanfattningen av trafikens hälsoeffekter i Finland och även globalt en av få dylika undersökningar.

Nyckeltal för mobiliteten i Vasa

Ett omfattande och lättläst infopaket över Vasa stads mobilitetsnyckeltal skapades år 2019. Delområden som behandlas i infopaketet inkluderar trafikens Co2-utsläpp, hälsoeffekter, markanvändning och tillgänglighet, fördelning över olika färdsätt, trafiknät, bilinnehav och parkering, trafiksäkerhet, centrums livskraft, samt fotgängare och cyklister som kunder. Fastän materialet består av Vasa stads uppgifter, är informationspaketet en informativ genomskärning av temat även för andra kommuners invånare.

Jämförelse av kostnader för olika färdsätt

Finlands miljöcentral SYKE har skapat KULKURI-räknaren som du kan använda för att jämföra kostnadsskillnader för olika färdsätt.