Case Vasklot

Vaskiluoto 1920x1358

Vasklot är en ö väster om Vasa centrum, som är förenad med centrum via Vasklotbanken och med Sundom by via Myrgrundsbron. Till Vasa centrum är avståndet endast tre kilometer. Vasklots hamnområde, industriområden, båtklubbar, badstränder, skog och motionsleder ger stadsdelen sin unika karaktär.

Området är till sin funktion en mycket mångsidig del av Vasa centrumområde. Ungefär en tredjedel av området utgörs av industri- och hamnområde som håller på att förändras, en tredjedel av bostads- och hotellområde och en tredjedel av närrekreationsområde. Hamnen och det intilliggande kraftverket med omgivning är de mest centrala områdena på Vasklot.

Vasatraktens energiteknologikluster förstärks i och med Wärtsiläs nya teknologicenter

Wärtsilä informerade i augusti 2018 att företaget ämnar bygga ett nytt Smart Technology Hub-undersöknings-, innovations- och produktionscenter på Vasklot, med följden att pendlingen mot Vasklot-området märkbart kommer att öka. Wärtsilä är Vasaregionens största privata arbetsgivare och till de nya utrymmena flyttar uppskattningsvis 1 600 arbetstagare före sommaren 2022. Utvecklingen av Vasklot har redan lockat även andra företag till området och trafikmängden kommer således att öka.   

Igenom Vasklot på cykel

PyoratieA

Vasa är en bra cykelstad. Av Vasaborna bor 81 % på cykelavstånd, dvs. mindre än fem kilometers avstånd, från centrum. Cykelvägarnas totala längd är 179 kilometer. Cyklingens smidighet påverkas bland annat av gatuplaneringen och evenemang som främjar cyklingen. I Vasa ordnas Cykelveckan i maj och Mobilitetsveckan i september.

Vaskiluoto pyoratie

Cykelvägen på Vasklot färdigställdes i slutet av 2020. Den nya cykelvägen önskas förbättra arbetspendlingen. I målen nämns att cykel till sin snabbhet skall vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bil, särskilt på sträckan mellan centrum och Vasklot. Vasa stad satsar även i framtiden på utvecklingen av cykelförhållandena, eftersom en satsning på cykling är en särskilt lönsam verksamhet för hela stadens livskraftighet och välfärd.

Kollektivtrafik

Du kan pröva att söka tidtabeller med den riksomfattande Perille.fi-tjänsten som sammanställer olika tjänsteleverantörers tidtabell- och ruttinformation. Information kan även sökas exempelvis kommunvis eller enligt tjänsteleverantör.

Aktuell information om Vasa stadsområdes kollektivtrafik hittas här:

Parkering   

Den byggda delen av Vasklot är mycket kompakt och till sin funktion en mångsidig helhet. Av området utgörs ungefär en tredjedel av industri- och hamnområde som håller på att förändras, vars gatunätverk och tjänster utvecklas under de närmsta åren. Det finns inte många allmänna parkeringsområden, men även de utvecklas ständigt. Hit samlar vi information om allmänna parkeringsmöjligheter.

Utveckling av infrastrukturen, planer och planläggning   

På Vasklot händer det mycket intressent under de kommande åren och stadsdelen utvecklas på många sätt. Vasa stad utvecklar exempelvis gatunätverket och hållbar mobilitet.  

Aktuella planer

Utveckling av hamnen  

Hamnbolaget Kvarken Ports, som ägs av Vasa och Umeå, står inför spännande tider. Färdigställandet av det nya passagerarfartyget, Aurora Botnia, närmar sig och framtiden ser även på andra sätt ljus ut. I och med den nya färjan kommer fraktkapaciteten att fördubblas.

Med den effektiva färjan är det möjligt att köra flera turer och öka fraktvolymen ytterligare både i Vasa och i Umeå. Tätare turer innebär kortare tid för fartyget i hamnen, vilket ställer strängare krav på hela hamnprocessen. I Vasa hamn pågår bland annat byggandet av en ny kaj och omarbetning av terminalen.

Miljövänligheten tas i beaktande, det kräver olika aktörer och EU-lagstiftningen. I Vasa har man satsat på att bygga järnvägsspår ända fram till kajen.

Båtplatser

En typisk trafikform när det gäller Vasklot är båtar. Båtklubbarna är en betydande användargrupp på Vasklot och gästhamnen är en viktig del av turistverksamheten.

I Månviken på Vasklot finns enskilda bryggor och båtplatser.  

Övriga