Skatteincitament och andra möjligheter för arbetstagare och arbetsgivare

Pyoraily 2018 Kasper Dalkarl 18 medium

På arbetsplatser finns det olika sätt att främja hållbar mobilitet. Metoderna är exempelvis ekonomiska, samt sammanställandet av en mobilitetsplan, utvecklandet av personalutrymmen och utvecklandet av parkeringspraxis.  

Skatteincitament

Ekonomiska incitament finns också för att öka mobilitetens hållbarhet. År 2021 tillkom till arbetsgivarnas incitamenturval bland annat möjligheten att som naturaförmån erbjuda cykelförmåner, resebiljetter med bättre villkor för anställda och laddningsförmåner för elbil.

Cykling har blivit populärare som färdsätt i vardagen, som fritidssysselsättning och vid resande. Gällande arbetspendling har särskilt cykelförmåner börjat intressera på arbetsplatser.  

För utnyttjandet av cykelförmåner finns olika metoder.

Kollektivtrafikens arbetsreseförmån   

Kollektivtrafikens arbetsreseförmån är en naturaförmån som arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda för användning av kollektivtrafik. En arbetsreseförmån är skattefri upp till 3 400 euro om året. För införskaffande av arbetsreseförmån finns flera olika alternativ, vilka gör det möjligt att hitta en lämplig lösning för alla. Arbetsgivaren kan erbjuda förmånen som personalbiljett eller så kan dess skattevärde dras rakt av i samband med löneräkningen.

Biljetten införskaffas antingen direkt från den lokala kollektivtrafikoperatören eller alternativt av en tjänsteleverantör som förmedlar naturaförmånprodukter. Förmånen kan beviljas en begränsad del av personalen. Personalbiljett kan erbjudas exempelvis som alternativ till parkerings-, motions- och kulturförmåner. Arbetsgivaren kan betala biljetten antingen i sin helhet eller i viss mån.

Mobilitetsplan

Med en mobilitetsplan utreder man färdsätten för arbetstagares arbets- och ärenderesor, samt får människor att tänka på sina dagliga mobilitetsval och -alternativ. Arbetsplatsens storlek och läge har ingen betydelse, utan planen kan utarbetas av arbetsplatser i alla storlekar på olika områden.

Utrymmesbehov för arbetsresemotion

Omklädnings- och duschutrymmeslösningar påverkar å sin sida hur lockande alternativet, exempelvis cykling, ses som färdmedel till jobbet. Rakennustieto har publicerat ett RT-instruktionskort om ämnet år 2020, som ger instruktioner om byggande eller uppdatering av funktionsdugliga personalutrymmen.  

Sammanfattningsvis finns det mycket material och webbsidor om arbetsresecykling och hållbar mobilitet för arbetsresor. Exempelvis