Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt fick finansiering

30.04.2021

pexels mike 192364

Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna.

Projekt Nordic Battery Belt Logistics som ska se på logistikflöden i fråga om de i Kvarkenregionen planerade batterietableringarna är ett av de projekt som beviljats finansiering. Likaså projektet Fast förbindelse i vilket de olika förslag som Kvarkenrådet fått i fråga om förverkligande av en bro över Kvarken ska granskas närmare. Båda projekten har beviljats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Interreg Botnia-Atlantica.

Nordic Battery Belt Logistics – Projekt som ligger i tiden

I Nordic Battery Belt Logistics tar partnerskapet fram en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar alltså både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

Beskedet togs i partnerskapet emot med glädje

Vasaregionens utvecklingsbolag VASEKs VD Stefan Råback gläder sig över positivt finansieringsbeslut och ser nyttan med planering ur ett gränsöverskridande perspektiv.

– Vasa tillsammans med Northvolt i Skellefteå och Freyr Batterys planerade etablering i Mo i Rana bildar tillsammans ett batteribälte som påverkar logistikflöden i hela Kvarkenregionen. Det är en klar fördel att vi kan samarbeta kring dessa frågor, koppla ihop de olika etableringarna och tillsammans satsa långsiktigt. VASEK har även andra pågående samarbetsaktiviteter inom energi- och cleantechsektorerna i Kvarkenregionen och processerna stöder varandra.

Kim-André Åsheim, projektledare, Rana Utvikling i Norge ser även han stor nytta och synergier av att samarbeta för ett gemensamt batterikluster.

– Det nordiske batteribältet har diskuterats länge. Med batterifabriker i Vasa, Skellefteå och Mo i Rana, är detta på väg att bli en realitet. Vi har allt att vinna på ett gott samarbete i denna nya batteri-regionen i Europa. 

Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör, Karleby stad, har samarbetat redan en längre tid med t.ex. Skellefteå och ser nu fördelar med att ytterligare bredda samarbetet.

– Vi ser stora fördelar av att samarbeta i regionen. Sett ur ett världsperspektiv ligger vi väldigt nära varann och genom samarbete kan vi visa oss ännu starkare och större. Materialflöden sett ur ett bredare perspektiv kommer dessutom gynna oss alla i fråga om planering, prioriterade investeringar och i fråga om att utnyttja t.ex. hamnkapacitet och de förutsättningar som finns.

Anja Palm, näringslivschef, Skellefteå kommun kommenterar:

– Vi har idag fantastiska möjligheter att utveckla vår region och vara en viktig del i den gröna omställningen. Det innebär också stora utmaningar och där är samarbetet över region- och nationsgränser viktigt för att tillsammans kunna attrahera kompetens och utvecklingskapital.

Fast förbindelse över Kvarken – utopi eller en nödvändig investering?

I regionen finns redan i dag en fungerande infrastruktur och kopplingar till Europa, men fraktvolymerna kommer sannolikt att öka i och med de massiva investeringarna som är på gång i Kvarkenregionen. Detta ökar möjligheterna för en bro över Kvarken, och därmed är tidpunkten även för det andra projektet, Fast förbindelse, förträfflig.

Frågan om en bro över Kvarken aktualiserades på nytt i somras genom att en positiv samhällsekonomisk kalkyl presenterades av Eranti Engineering Oy. Detta uppmärksammades stort i media vilket lett till att flertalet internationella aktörer närmat sig Kvarkenrådet för att presentera egna affärsupplägg, med bland annat finansieringslösningar för en fast förbindelse över Kvarken. Affärsförslagen har internationella avsändare från företag lokaliserade runtom i världen. Projektet består av två delar; en övergripande konsekvensbedömning och genomlysning av affärsförslagen.

Åsa Ågren Wikström, styrelseledamot i Kvarkenrådet EGTS vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten:

– Om alla satsningar går i lås innebär det att ett batteribälte växer fram i norr och det lägger ytterligare vikt på infrastrukturen. Därmed blir även det andra projektet, i och med etableringarna, aktuellare än någonsin och en fast förbindelse är något som vi har drivit under lång tid. Båda projekten visar att det finns en stark vilja att samarbeta och att ytterligare stärka vår gemensamma region.

Christer Rönnlund, ordförande i Blå Vägen föreningen i Sverige, tillägger

– Detta är glädjande. En fast förbindelse i Kvarken gynnar inte bara kuststäderna utan alla kommuner längs E12-stråket och därför har vår styrelse valt att delta i genomförandet och finansieringen av detta projekt. Dessutom stöder detta initiativ andra pågående investeringar inom regionen.

Joakim Strand, riksdagsledamot och Kvarkenrådet EGTS ordförande håller med:

– Kvarkenrådet är en gång är före sin tid och får igång projekt Nordic Battery Belt Logistics direkt i samband med Johnson Mattheys goda nyhet. Båda projekten är ett bra sätt att ena regionen, samla krafterna och utveckla regionen tillsammans över landskaps- och nationsgränser.

– Utredningen av fasta förbindelsen kom samtidigt i helt ny dager då etableringar görs på båda sidor av Kvarken. Visioner såsom färja, elflyg och batterikluster har i tiderna mötts med skepsis men nu håller de på att förverkligas. Samma gäller bron.

– En fast förbindelse kommer att möjliggöra otaliga nya människomöten och en naturlig daglig samverkan mellan österbottningar och västerbottningar. Vi är enormt glada över våra visionära tjänstemän och beslutsfattare och deras beredskap och vilja att samarbeta för att utveckla regionen till världens bästa region att bo och etablera sig i.

 

Kvarkenrådet EGTS och Kvarkenregionen

Kvarkenrådet EGTS är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland och Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige samt områdens städer och kommuner. Tillsammans bildar de Kvarkenregionen.

Kvarkenrådet arbetar för att främja och utveckla en stark och livskraftig region genom gränsöverskridande samverkan. Med funktionen som en neutral samarbetsplattform verkar vi för alla medlemmar och aktörer inom Kvarkenregionen. www.kvarken.org

 

Nordic Battery Belt Logistics

I Nordic Battery Belt Logistics tas fram en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS, Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Skellefteå kommun, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK. Utöver detta stöds projektet av Rana utvikling, MidtSkandia och Future Cleantec Solutions.

  • Total budget 300 000 EUR
  • Huvudfinansiär Interreg Botnia-Atlantica
  • Projekttid 05/2021-10/2022

Fast förbindelse

Projektet ska skapa beslutsunderlag som kan ligga till grund för en långsiktig gränsöverskridande (öst-västlig) strategi/viljeinriktning för hur frågan om en fast förbindelse ska drivas i framtiden.

Projektet består av två delar:

  • Övergripande konsekvensbedömning. Här görs en kvalitetssäkring av projektets samhällsekonomiska konsekvenser, samt en översiktlig miljöbedömning av de alternativa sträckningar som föreslagits.
  • Genomlysning av affärsförslag. Affärsförslagen är till sin karaktär komplexa och det krävs expertkunskaper och vidare utredning för att kunna analysera innehållet och ta ställning till förslagens genomförbarhet.

Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS och Blå Vägen föreningen i Sverige. Utöver detta stöds projektet av Meridiam, Etgar Al Engineering och Green Carbon Recovery.

  • Total budget 215 000 EUR
  • Huvudfinansiär Interreg Botnia-Atlantica
  • Projekttid 05/2021-10/2022

 ‹ Gå till "Nyheter"

Vi söker en visstidsanställd informatör-översättare (vikariat)

12.05.2021 | Nyheter
Du behärskar finska, svenska och engelska och har erfarenhet av att översätta olika slags texter. Av din arbetstid går cirka hälften till översättnings- och språkgranskningsuppgifter, huvudsakligen finska-svenska, men även svenska-finska och finska-engelska. Du deltar i genomförandet av VASEKs och Vasaregionens kommunikation, så vi hoppas att du är bra på att skriva såväl pressmeddelanden som webbtexter och artiklar.
Läs mera

Att lyssna på ungdomar – Sökande efter attraktion och hållningskraft

07.05.2021 | Nyheter
Vasa är sett till gatubilden en ungdomlig stad och faktiskt Finlands största studentstad i relation till dess befolkning. Så många som en av fem av dem man möter på gatan är universitetsstuderande. – När man lägger till ett internationellt energiteknologikluster med 160 företag och en ständig brist på sakkunniga i ekvationen behöver man inte fundera varför ett av de viktigaste...
Läs mera

Företagarivern ökade – 56 % ökning i antalet företag som grundats med hjälp av Startia

06.05.2021 | Nyheter
Grundandet av nya företag via Nyföretagarcentralerna har varit livligare än väntat sedan förra sommaren. Under januari-mars i år grundades sammanlagt 64 nya företag via Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia, jämfört med 41 förra året. Antalet nystartade företag ökade alltså med hisnande 56 procent.
Läs mera

Senaste information angående coronaläget för företagen

06.05.2021 | Nyheter
På den här sidan sammanställer vi nyttig information gällande coronaläget ur företagens synvinkel. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.
Läs mera

Tredje ansökningsomgången av företagens kostnadsstöd – till vem, hur och vem hjälper till?

06.05.2021 | Nyheter
Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april. Kostnadsstödet ansöks via Statskontorets elektroniska ansökningskanal (e-tjänsten).
Läs mera

Vasa efterlyser den lyckligaste människan i världen – de tre lyckligaste får Maria Veitola på besök

05.05.2021 | Nyheter
Vasa, som strävar efter att bli världens lyckligaste stad, söker den lyckligaste människan i världen för att göra känt hemligheterna till ett lyckligt liv. Medbjuden på upptäcktsresan är även mediepersonen Maria Veitola, som kommer att fördjupa sig i kandidaternas levnadshistorier och lyckoelement i en videoserie som hon gör för Vasa.
Läs mera

Husdjursgården bjuder på mys och umgänge

04.05.2021 | Nyheter
Alla som någon gång umgåtts med djur vet hur givande och lugnande det kan vara. På Aava Kertun Kotitila, husdjursgården som Anna Salmi och hennes familj driver i Södra Vallgrund, sker umgänget med stor respekt för både djur och natur.
Läs mera

Två nya för hela Kvarkenregionen betydelsefulla projekt fick finansiering

30.04.2021 | Nyheter
Med Kvarkenrådet i spetsen har Kvarkenregionen i ett brett partnerskap beviljats finansiering för två betydelsefulla projekt som ligger i tiden i och med nyheterna som lanserats de senaste veckorna.
Läs mera