Joukkoliikenne2VASEKs logistikexpert Pekka Mäkinen besökte Åbo i november tillsammans med representanterna från Vasa stad, Österbottens ELY-central och Österbottens förbund. Syftet med resan var att utforska regionens kollektivtrafiklösning, som heter Föli, och som är gemensam för Åbo stad och de omgivande kommunerna.

Mäkinen var mycket imponerad av Åbo modellen:

– En gemensam kommunöverskridande modell tillåter skapande av resekedjor över kommungränserna. Områdets invånares resväg till arbetet, skolan eller på ärenden följer inte kommungränserna, utan behoven är mer varierande.

Förutom Åbo är även Nådendal, Reso, Rusko, Lundo och S:t Karins med i Föli-kollektivtrafiksystemet. Enligt Mäkinen skulle ett motsvarande system fungera mycket bra även inom Vasaregionens sju kommuner.

– När man i kommunerna funderar på kollektivtrafik, hålls man i hög grad inom det egna kommunens geografiska område, och grannkommunerna tar inte i sina egna tidtabellsplaneringar nödvändigtvis i beaktande att invånarna måste färdas genom flera kommuner under sin resa till arbetet, skolan eller på ärenden. Den gemensamma kollektivtrafiken är sannerligen en tjänsteverksamhet, där man har utrett de olika behov invånarna har, fortsätter Mäkinen.

Joukkoliikenne1Enligt Mäkinen kommer i synnerhet de glest befolkade områdena att gynnas av ett gemensamt planerat trafiksystem till ett omfattande område, eftersom man då kan kombinera kollektiv- och tjänstetrafiken samt beakta tidsprioriteringarna på ett sådant sätt att bilarna inte kör tomma men å andra sidan kör då när invånarna har behov av att röra sig.

Ett exempel på att beakta behoven hos invånarna är linjerna som har organiserats till Nystad:

– De pendlande arbetarna på bilfabriken i Nystad behövde en anslutning till sin arbetsplats, och då optimerades busstrafikens täthet och volym först för att möta behoven hos de anställda och efteråt öppnades det linjer också för övriga passagerare, berättar Mäkinen

En fördel med Föli-systemet är även det att biljettsystemet kunde förnyas och balanserade biljettpriser etablerades så att priset inte är beroende av resans längd och att man i samband med byte av bussen inte behöver köpa en ny biljett. Priserna sjönk och antalet passagerare ökade kraftigt.

– En buss i morgontrafiken tar mindre plats än 50 personbilar, så även luftkvalitén blir bättre tack vare en minskning av privatbilismen. En effektivare kollektivtrafik kommer att avsevärt bidra till att uppnå klimatmålen, särskilt i Vasa, som redan använder biogasbussar, tillsätter Mäkinen.

Redan innan studieresan till Åbo har Vasaregionens kommuner suttit vid samma bord för att diskutera ett gemensamt kollektivtrafiksystem. Tyvärr hade kommunernas representanter inte tid att delta i denna resa. Men hur gå till väga i fortsättningen?

– Från Åbo fick vi bra material, och avsikten är att ordna ett infotillfälle för kommuner där vi kommer att presentera Åbo modellen och skall diskutera vidare tillämpningsmöjligheterna inom vår region, berättar Tero Voldi, trafikexpert på Österbottens förbund.

– Samarbete inom kollektivtrafiken skulle betydligt gagna pendlingsområdet, säger Mäkinen till slut.

 

Närmare uppgifter


 

‹ Gå till "Nyheter"