Ostrobothnian Business Transfers

linkedin sales solutions 46bom4lObsA unsplash pien

Logo tumma teksti

Projektet ska arbeta med ägarskifte som ett verktyg för tillväxt i företag. Vi kommer att utveckla och testa verktyg för hur ett ägarskifte kan leda till tillväxt. Testerna kommer att genomföras i form av verkstäder. Dessa förverkligas i samarbete med sakkunniga.

Vi kommer att bekanta oss med artificiell intelligens som ett verktyg för att arbeta med tillväxt. Likaså kommer vi att gå igenom hållbarhetsaspekter, vilka får en större tyngd i framtiden med tanke på tillväxt.

I projektaktiviteterna ingår också åtgärder för att skapa mötesplatser för ägarskiften eftersom detta varit omöjligt under pandemin som nu är över. Projektaktörerna kommer att testa olika former av evenemang för att uppmärksamma vikten av väl genomförda ägarskiften och de möjligheter för tillväxt ägarskiften öppnar för företaget. Mötesplatserna ordnas i olika former och med inslag av sakkunniginformation.

Som tredje delområde inom projektet kommer vi att utveckla och dokumentera en process för hur oplanerade ägarskiften ska hanteras. Oplanerade ägarskiften leder ofta till krissituationer och en tydlig handlingsplan krävs för att kunna driva företagets verksamhet vidare under kontrollerade former.

Erfarenheter och material från tidigare projekt kommer att utnyttjas till fullo.

Som resultat efter projektet finns klara tillväxtplaner för företag som fått ny ägare, det finns etablerade mötesplatser där ägarskiften kan få sin början och det finns en handlingsplan för hur man hanterar ofrivilliga ägarskiften.

  • Projekttid: 1.11.2023–31.10.2026
  • Budget: 340 822 euro
  • Projektpartners: Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Företagshuset Dynamo, Ab Kristinestads näringslivscentral