Logistics Solutions

›› Delvis ERUF-finansierat (Österbottens förbund), förberett inom KOKO
›› Budget: 400 000 euro för åren 2010-2013.

Angående utvecklingen av regionens logistik är utvecklingshelhetens huvuduppgift att föra fram logistikinfrastrukturprojekt som är strategiskt viktiga för regionen. Vidare satsar man på interaktion och nätverkande, och i synnerhet på informationsflödet mellan företag och den offentliga sektorn. Utgångspunkterna för utvecklingen av en logistikinfrastrukturhelhet är hamnens, flygplatsens, huvudvägarnas, järnvägens och regionens industris läge. Med hjälp av dessa kan man öka regionens attraktionskraft och företagens konkurrenskraft avsevärt.

Tyngdpunkten i logistikutvecklingen ligger på det regionala logistikcentret - på den planerade centraliseringen av logistiska funktioner i området som angränsar till flygplatsen, riksväg 3 och 8 samt järnvägen. Målet med detta för Vasa och Korsholm gemensamma projekt är bl.a. att rationalisera godstransporterna, att bemöta logistikaktörernas behov av utrymmen, samt att i och med färdigställandet av Nordic Logistic Center i Umeå och Botniabanan stöda nya, alternativa transportkanaler och på samma gång utvecklingen av Vasa hamn.

Logistics

Broschyr: Vasaregionens logistikområde

Broschyr på finska
Broschyr på engelska

LOGY – Logistikseminarium 7-8.2.2013

Sammanfattning av en pro gradu-avhandling: The Power of the Strategic Network- A method for enabling the startup of a sea freight connection from Vaasa to Central Europe

Närmare uppgifter

Riitta Björkenheim
Logistikexpert
+358 44 512 66 12
riitta.bjorkenheim@vasek.fi