Regional Network towards Sustainable Construction 2025

IMG 20170823 141246

lnom byggnadsbranschen pågår det en konstant kamp för att minska koldioxidavtrycket. Detta påverkar tre olika sektorer inom byggnadsbranschen, vilka kommer att behandlas i detta projekt; infra, nybyggnation och renovering av befintliga byggnader. Takten och kraven på företagen i regionen såväl som på materialvalen, materialhanteringen och den cirkulära ekonomin ökar hela tiden. Detta leder till att företagen och kommunernas resurser inte räcker till för att hinna med utvecklingen av den egna verksamheten. 

För att på bästa möjliga sätt kunna stöda processen hos aktörer inom byggnadsbranschen samt kommunerna men även planerare, så krävs ett utvecklingsprojekt där man kan bidra med kunskap och material för att underlätta för aktörerna att minska koldioxidavtrycket och främja byggnadsbranschens hållbara livscykel i regionen. Under projektets gång kommer att grundas ett nätverk för hållbart byggande inom regionen. Projektet kommer att välja ut olika teman där man samlar in information och verktyg samt bearbetar och förädlar dessa till ett format som underlättar för aktörerna att implementera dem.

Under projektets gång presenteras information och verktyg vid olika evenemang, tillställningar och möten (fysiska, digitala och hybrid) samt via det nygrundade nätverket för hållbart byggande. Resultaten av de genomförda åtgärderna resulterar i att byggnadsbranschens aktörer har tagit till sig och implementerat ny kunskap och nya metoder för att kunna möta dagens utmaningar kopplade till minskat koldioxidavtryck och på så sätt främja byggnadsbranschens hållbara livscykel.

Miljöministeriets kriterier för koldioxidsnålt byggande kommer allra först att börja tillämpas på offentliga byggprojekt. Målet är att koldioxidavtrycket under byggnadens hela livscykel ska börja styras genom lagstiftning senast i mitten av 2020-talet. Miljöministeriet i Finland har tagit fram riktlinjer för en byggnads koldioxidsnåla bedömningsmetod. Miljöministeriet publicerade även i slutet av 2019 ett kostnadsfritt verktyg för att bedöma en byggnads miljöeffekter under hela dess livscykel. Denna metod testas för närvarand e och 2025 kommer beräkningen av byggnaders koldioxidavtryck att bli obligatorisk i bygglovsskedet. lnom projektet kommer vi att följa lagstiftningsprocessen och förmedla kommande krav till projektets målgrupper.

  • Projekttid: 1.12.2023-31.12.2025
  • Budget: 71 916 euro