Hållbart byggande och energieffektivitet i Vasaregionen

EU:s krav på en övergång till så gott som nollenergibyggande före år 2020 förbryllar de som är verksamma inom byggbranschen. Byggnadsbestämmelserna blir mer komplicerade, och allt mer tidsenlig faktakunskap krävs av de som planerar och bygger. Små och medelstora företagen har ett pressat schema och de har inte möjlighet att på egen hand ta reda på nya bestämmelser och skyldiheter, samt hur de borde förbereda sig inför dem.

Projektets syfte är att öka byggbranschens kunskap om energieffektivt byggande, olika byggmaterial och deras risker, samt riskfyllda konstruktioner. Som resultat av projektet minskar energikonsumtion, det energieffektiva byggandets lösningar överförs till praktiken, miljövänligt träbyggande kommer att öka och man skapar nätverk mellan aktörer för att främja kunskapsspridningen. Projektet samlar in och sprider information till företagen i byggnads- och träproduktbranschen. Projektet ökar kunskapen hos aktörerna inom byggnads- och träproduktbranschen, vilket utgör stommen för branschens fortsatta utveckling.

KestavaRakentaminen Hanke SEProjektets målgrupper är husfabriker, planeringsbyråer, byggföretag, tillverkare av byggprodukter, kommunernas byggnastillsyner och kommunernas planläggningsavdelningar, samt byggherrar. Indirekta målgrupper är de seom bygger och bor i egnahemshus.

Projektet har beviljats finansiering ur Europeiska socialfonden.
Projekttiden fortsätter fram till 30.4.2015.

 

Projektets slutrapport Framtidens byggande

 

 

 

 

 

 

 

Byggandets infobank (informationen i huvudsak på finska)