Förbättra Vasaregionens attraktionskraft bland högskolestuderande

VaasaCampusFestival41 MikaelMatikainen 2018 medium

När det år fråga om tillgång på kunnig arbetskraft både nationellt och regionalt, är det viktigt att kunna hålla kvar den population man har i regionen. En av huvudmålgrupperna för detta projekt är de högskolestuderande som bor i Vasa(regionen). Det faktum att vi får studerandena i Vasa att stanna kvar i regionen efter att de blivit klara med studierna är av yttersta vikt för tillgången på arbetskraft.

Syftet med projektet är att få högskolestuderandena i Vasa att slå rot i regionen redan under sin studietid. En studerande som rotat sig i här är en naturlig del av vår region och vår gemenskap. Detta underlättar när de efter utexaminering söker arbete och kan då smidigare skapa sig ett liv i Vasa.

Att regelbundet träffa representanter och medlemmar i studentorganisationer samt genom att arrangera tillställningar och evenemang för studeranden i samarbete med olika parter, engagerar vi dem bättre till Vasaregionen. Vid evenemangen informerar vi om fritidsmöjligheter i Vasa och hela regionen samt om karriärmöjligheterna efter utexamineringen. På samma gång lockar och uppmuntrar vi studeranden att delta i olika evenemang och fritidsmöjligheter på studieorten. Via dessa aktiviteter lär de känna staden och hela Vasaregionen bättre redan under sin studietid.

Via projektet kan vi regelbundet samarbeta med studentorganisationerna och andra organ samt stärka verksamheten. En fortsatt dialog kommer att ge oss en bättre uppfattning av vad studeranden faktiskt förväntar sig att deras hemstad ska göra när det gäller att få dem att slå rot i regionen. Via ett tätt nätverk får studeranden bättre kontakt med sin omgivning och således ett bättre utgångsläge på arbetsmarknaden och hittar i framtiden enklare sin plats i Vasaregionen.

  • Projekttid: 1.3.2022–31.5.2023
  • Budget: 62 000 euro