Ett inkluderande innovationsekosystem i den kolneutrala Vasaregionen

VahalummukkaNet 0395

Ekosystemavtalen är ett av regeringens initiativ som för Finland närmare målet att bli världens bäst fungerande test- och innovationsmiljö år 2030. Avtalen ger bättre möjligheter att bygga ett attraktivt kunskapscentrum och en attraktiv innovationsmiljö samtidigt som de skapar en starkare koppling mellan finländska aktörer och internationella fui-nätverk samt värdekedjor. Avtalens syfte är att utveckla ekosystem för innovationsverksamhet som karaktäriseras av täta samarbetsnätverk, att förstärka nyckelkunskaper och att effektivera den stadsspecifika forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI-verksamheten).

Målet för projektet är att koordinera de åtgärder som görs för att utveckla Vasas innovationsekosystem i enlighet med programmet. På så sätt kan vi försäkra oss om att de förverkligade projekten stöder strategins tyngdpunktsområden så resurseffektivt som möjligt. Projektet utvecklar en deltagande verksamhetskultur såväl mellan aktörerna inom innovationsekosystemet som mellan nya företag och aktörer. Dessutom blir det möjligt att säkerställa att projekten inom ekosystemavtalet genererar nya projekt och innovationer.

Inom projektets ramar fördjupas redan befintligt samarbete mellan nationella och internationella nätverk och nya partnerskap formas för att förverkliga ekosystemavtalens mål. Efter avslutat projekt är verksamheten inom ekosystemavtalen resurseffektiv och strategienlig. Projektet resulterar också i att allt fler sme-företag är med och tar del av åtgärderna inom innovationsekosystemen. Dessutom har verksamhetsmodellen för ansökan av EU-finansiering provanvänts. Inom projektet skapas också ett koncept för ett nytt projekt om dragansvar.

  • Projekttid 1.1.2024-30.6.2025
  • Budget 288 270 euro
  • Projektpartners: Oy Merinova Ab och Vasaregionens utveckling AB VASEK