Attraktiva Vasaregionen

OS 5394

I Österbotten råder den bästa arbetsmarknadssituationen i landet, vilket leder till ett betydande behov av arbetskraft redan nu. Området upplever för närvarande historiska investeringar inom industri och infrastruktur som, om de genomförs, kommer att skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft inom olika sektorer. Det primära målet med projektet Attraktiva Vaasaregionen är att vidta olika åtgärder för att locka tillräckligt med kvalificerade arbetstagare till Vaasa-regionen för att säkerställa dess konkurrenskraft i den ökande konkurrensen mellan regioner. Målet är också att identifiera bästa praxis för att främja tillgängligheten av arbetskraft och öka samarbetet mellan olika intressenter. Dessa är väsentliga förutsättningar för att uppnå målen.

Projektets primära målgrupp består av nyligen examinerade från olika universitet över hela Finland. Ett särskilt fokus läggs också på kvalificerade individer som redan är på arbetsmarknaden och familjer med barn som ännu inte har förbindit sig till en permanent bostad. En ytterligare särskild målgrupp i projektet inkluderar individer som nyligen blivit arbetslösa eller är i riskzonen för arbetslöshet på grund av betydande strukturella förändringar på andra regioner.

Ansträngningar att integrera universitetsstudenter i Vasa kommer att fortsätta, eftersom de utgör en viktig målgrupp för att förbättra tillgängligheten av arbetskraft i regionen. Ansträngningar för att locka och behålla universitetsstudenter kommer att pågå, och gemensamma möjligheter till möten kommer att utvecklas ytterligare så att ett ökande antal universitetsstudenter väljer att stanna i regionen efter examen.

De åtgärder som genomförs genom projektet kommer att hjälpa företag och organisationer att hitta den nödvändiga arbetskraften, så projektets aktiviteter kommer att utföras i samarbete med dessa parter. Eftersom målet är att nå många potentiella nya medarbetare, planeras deltagande i olika rekryteringsmässor vid olika universitet. Avsikten är att organisera evenemang och aktiviteter i samarbete med olika intressenter för att visa upp jobbmöjligheter, arbetsgivares verksamhet och regionens styrkor som en potentiell ny bostadsort.

Projektet arbetar på sitt eget sätt för att öka kännedomen om Vasaregionen bland specifika målgrupper i Finland. Som ett resultat av projektet kommer arbetsgivare i Vasaregionen i framtiden att hitta det lättare att möta utmaningar med tillgängligheten av arbetskraft eftersom Vaasa kommer att vara bättre känd som en plats att bygga en karriär. En förbättrad kännedom om regionen i allmänhet ökar konkurrenskraften och tillväxten för företag som verkar i området.

  • Projekttid 1.9.2023-30.6.2025
  • Budget 214 286 euro