Åren 2016–2020 styrs utvecklingsarbetet i Vasaregionen av Vasaregionens livskraftsstrategi som godkändes i kommunerna våren 2016. Syftet med livskraftsstrategin är att förbättra konkurrenskraften genom att stärka den gemensamma viljan att utveckla hela regionens livskraft. I arbetet deltar Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro och kommunernas gemensamma utvecklingsbolag VASEK. Strategin bygger på fyra fokusområden: internationellt konkurrenskraftiga företag, globalt kunnande, livskraftig verksamhetsmiljö och attraktiv service. 
Vasaregionens livskraftsstrategi 2016–2020

Tillväxtavtal

Vasa är en av sex städer som har valts ut för att ingå i Tillväxtavtalet åren 2016-2018 inom ramen för Finlands regeringsprogram. I tillväxtavtalen avtalar staten och städerna om åtgärder som ska påskynda tillväxten inom näringslivet. Projekthelheterna stärkande av den internationella konkurrenskraften, utvecklande av digitaliseringen och innovationsmiljön samt skapande av ett nationellt kompetenskluster inom gasbranschen valdes genom samarbete mellan aktörer inom energiklustret och genomförs med finansiering från programmet Regionala innovationer och försök (AIKO). För år 2016 erhölls 518 000 euro i statlig finansiering. VASEK har deltagit i utarbetandet av Vasas tillväxtavtal, deltar i genomförandet av flera projekt samt medverkar i finansieringen av projekt som ingår i avtalet.
Vasaregionens tillväxtavtal, Ansökan (ansökan har uppgjorts på finska p.g.a. att språket i den nationella tävlingen var finska)
Regionala innovationer och försök (AIKO)   

INKA - Innovativa städer

Målsättningen med programmet Innovativa städer (INKA) som startades i början av 2014 är att främja uppkomsten av internationellt attraktiva innovationskluster i Finland. Vasaregionen har det nationella ledaransvaret i temat "Smarta och hållbara energilösningar". Enskilda projekt inom INKA-programmet kommer att avslutas inom år 2017. VASEK har deltagit i utarbetandet av Vasas program och medverkar i finansieringen av projekten.
Vasas programansökan: Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut (ansökan har uppgjorts på finska p.g.a. att språket i den nationella tävlingen var finska)
Tekes nationella information om programmet (på finska)

VASEKs roll i regionutvecklingen omfattar:
  • regionala strategier och program
  • av VASEK förvaltade projekt som finansieras med särskild finansiering (AIKO, ERUF, Botnia-Atlantica, landsbygdsprogrammet m.m.)
  • kommunal medfinansiering som bolaget beviljar till utvecklingsprojekt som förvaltas av andra organisationer
  • deltagande i olika projekt utan finansieringsandel som samarbetspartner, styrgruppsmedlem eller i andra uppgifter
Vasaregionens projektregister

Tabell: Närings- och utvecklingsprojekt som är på gång i Vasaregionen (26.6.2017)
Avslutade projekt (26.6.2017)
(korrigeringar till tabellen: johanna.hietikko-koljonen@vasek.fi)

 

Statistik om Vasaregionen