Regionutveckling

VASEKs roll och prioriteringar i såväl bolagets verksamhet som regionutvecklingsverksamhet styrs av bolagets egen strategi, som uppdateras årligen. Ägarkommunernas — Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela och Storkyro — behov är de viktigaste utvecklingspunkterna, från vilka teman i bolagets strategi härleds. I linje med strategin kommer de prioriterade områden för vilka projektfinansiering söks att väljas ut. Se våra pågående utvecklingsprojekt på denna sida.

VASEKs roll i regionutvecklingen omfattar:

 • regionala strategier och program
 • av VASEK förvaltade projekt som finansieras med särskild finansiering (Ekosystemavtal, ERUF, Interreg Aurora, landsbygdsprogrammet m.m.)
 • kommunal medfinansiering som bolaget beviljar till utvecklingsprojekt som förvaltas av andra organisationer
 • deltagande i olika projekt utan finansieringsandel som samarbetspartner, styrgruppsmedlem eller i andra uppgifter

Med hjälp av Vasas ekosystemavtal främjas grön omställning såväl nationellt som regionalt

I Vasaregionen har det redan länge bedrivits omfattande samarbete i överensstämmelse med ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i överensstämmelse med Ekosystemavtalet, som sträcker sig över åren 2021–2027. Avtalen gäller strategisk allokering av offentlig och privat FUI-finansiering för att stärka konkurrenskraftiga ekosystem globalt. Genom avtalen utvecklas innovationsverksamhetens täta samarbetsnätverk och ökas FUI-verksamhetens verkningsfullhet.

Innostäderna är stödjare och pådrivare av nytt tänkande - föregångare för förändring. Vårt mål är att påskynda näringslivets reformer och att förbättra människors liv i stadsmiljöer. Vi stöder innovationer, tillämpad forskning och experiment. Vi finns till för att skapa möjligheter för företag, institutioner och människor att utvecklas och att utveckla, att komma samman och kläcka idéer.

Vid genomförandet av ekosystemavtalet startade man under det första året med nationell finansiering och satsade på utvecklingshelheterna GigaVaasa och EnergySampo. År 2021 gick i stor utsträckning till samordning och inledande av verksamheten, under år 2022 kan man framskrida till genomförandefasen och till att öppna de första projektansökningsomgångarna.

Vad då för ett Ekosystemavtal?

 • Vasa stad har undertecknat ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet med arbets- och näringsministeriet
 • Ekosystemet är en samarbetsmodell som för samman företag, högskolor, forskningsinstitut, finansiärer och andra intressentgrupper inom FUI-verksamheten för att sätta fart på innovationer, ny affärsverksamhet och nya lösningar för att förbättra invånarnas välfärd. Ekosystemet möjliggör till exempel unika pilot- och testmiljöer för utvecklande av produkter och tjänster.
 • Avtalet gäller åren 2021–2027.
 • Utöver Vasa deltar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana och Karleby.
 • Ekosystemavtalen möjliggör ett tätare samarbete än tidigare mellan städerna och staten för att stödja forskning, utveckling och innovationer.
 • Syftet med ekosystemavtalet är också att få mera EU-finansiering till regionen för olika utvecklingsprojekt och investeringar.
 • I Vasa är strategiska partner utöver Vasa stad, Vasaregionens utveckling VASEK Ab och Teknologicentret Merinova också Österbottens förbund, nätverket Team Finland samt regionens högskolor och näringsliv.
 • Läs mera om regionutveckling och stadspolitik på Vasa stads hemsida

Så här ansöker du om projektfinansiering

Omfattningen av kommunal medfinansiering till projektverksamhet fastställs varje år i bolagets budget som utarbetas tillsammans med delägarkommunerna. Målsättningen är att man via VASEK skulle kunna bevilja kommunal medfinansiering speciellt till näringslivsprojekt som omfattar regionen som helhet. Dessa projekt finansieras vanligen med medel ur Ekosystemavtalet, Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF), Landsbydgsprogrammet eller Interreg Aurora-programmet. 

Ansökningar om kommunal medfinansiering, samt projektförslag, riktas till VASEKs vd Stefan Råback.

VASEKs medfinansiering till andra aktörernas utvecklingsprojekt år 2024:

 • Vaasanregionens Idrottsakademi (stiftelse, VSUA/VRIA) 20 000 €
 • Ung Företagsamhet rf (Vasaregionens verksamhet) 18 200 €
 • Företagsmentorerna i Vasaregionen och Finlands Företagsmentorer rf 13 500 €
 • EU Affairs Manager (medfinansierat regionalstöd för direkta finansiella sökningar inom EU) 10 000 €
 • Företagsbyn i Österbotten (företagsamhetsfostran för låg- och högstadier)   7 000 €
 • Vasaregionens tomt- och lokalregister 5 000 €
 • DigiPaikka  (digitaliska lösningar för samordningen av distans- och platsoberoende arbete/ Vasa universitet) 4 800 €
 • Clean Hydrogen Partnership Large scale Hydrogen Valley  3 000 €
 • OFFwind - Offshore Wind Turbine Farms (Novia) 2 500 €
 • FAIR 2 - Främjande av hållbar flygtrafik (Kvarkenrådet) 2 500 €
 • Efterfrågeflexibilitet - Kysyntäjouston kaupallisten ratkaisujen edistäminen Pohjanmaalla (VAMK)  2 250 €

Statistisk information om Vasaregionen – senaste information för alla

VASEK har publicerat en statistiktjänst där man samlat in den viktigaste statistiken som beskriver Vasaregionens befolkning, sysselsättning, företagsverksamhet och regionalekonomi samt regionens dragningskraft.

Tidigare har vi varit tvungna att samla in statistisk information om Vasaregionen från olika källor, men nu har vi den viktigaste statistiken på ett ställe. Och dessutom är statistiken så aktuell som det överhuvudtaget är möjligt att få och de uppdateras regelbundet.

Bekanta dig med statistiktjänsten

Avslutade projekt och program