VASEKs roll och prioriteringar i såväl bolagets verksamhet som regionutvecklingsverksamhet styrs av bolagets egen strategi, som uppdateras årligen. Ägarkommunernas — Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela och Storkyro — behov är de viktigaste utvecklingspunkterna, från vilka teman i bolagets strategi härleds. I linje med strategin kommer de prioriterade områden för vilka projektfinansiering söks att väljas ut. Se våra pågående utvecklingsprojekt på denna sida.

VASEKs roll i regionutvecklingen omfattar

 • regionala strategier och program
 • av VASEK förvaltade projekt som finansieras med särskild finansiering (Ekosystemavtal, ERUF, Interreg Aurora, landsbygdsprogrammet m.m.)
 • kommunal medfinansiering som bolaget beviljar till utvecklingsprojekt som förvaltas av andra organisationer
 • deltagande i olika projekt utan finansieringsandel som samarbetspartner, styrgruppsmedlem eller i andra uppgifter
Stefan Raback 1
VD
Stefan Råback
- Företagets ledning
- Utvecklingsprojekt och deras finansiering
Så här ansöker du om projektfinansiering

Omfattningen av kommunal medfinansiering till projektverksamhet fastställs varje år i bolagets budget som utarbetas tillsammans med delägarkommunerna. Målsättningen är att man via VASEK skulle kunna bevilja kommunal medfinansiering speciellt till näringslivsprojekt som omfattar regionen som helhet. Dessa projekt finansieras vanligen med medel ur Ekosystemavtalet, Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF), Landsbydgsprogrammet eller Interreg Aurora-programmet. 

Ansökningar om kommunal medfinansiering, samt projektförslag, riktas till VASEKs vd Stefan Råback.

 

097A1631
VASEKs medfinansiering till andra aktörernas utvecklingsprojekt år 2024
 • Vaasanregionens Idrottsakademi (stiftelse, VSUA/VRIA) 20 000 €
 • Ung Företagsamhet rf (Vasaregionens verksamhet) 18 200 €
 • Företagsmentorerna i Vasaregionen och Finlands Företagsmentorer rf 13 500 €
 • EU Affairs Manager (medfinansierat regionalstöd för direkta finansiella sökningar inom EU) 10 000 €
 • Företagsbyn i Österbotten (företagsamhetsfostran för låg- och högstadier)   7 000 €
 • Vasaregionens tomt- och lokalregister 5 000 €
 • DigiPaikka  (digitaliska lösningar för samordningen av distans- och platsoberoende arbete/ Vasa universitet) 4 800 €
 • Clean Hydrogen Partnership Large scale Hydrogen Valley  3 000 €
 • OFFwind - Offshore Wind Turbine Farms (Novia) 2 500 €
 • FAIR 2 - Främjande av hållbar flygtrafik (Kvarkenrådet) 2 500 €
 • Efterfrågeflexibilitet - Kysyntäjouston kaupallisten ratkaisujen edistäminen Pohjanmaalla (VAMK)  2 250 €