Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti.

Hankkeen tavoitteena on koordinoida Vaasan innovaatioekosysteemin kehittämisen toimenpiteitä ohjelman mukaisesti, huolehtien että toteutetut hankkeet edistävät strategian mukaisia painopisteitä mahdollisimman resurssitehokkaasti. Hanke edistää osallistavan toimintakulttuurin syntyä niin innovaatioekosysteemitoimijoiden, kuin uusien yritysten ja toimijoiden välille, sekä varmistaa että ekosysteemisopimuksen mukaiset hankkeet generoivat uusia hankkeita ja innovaatioita.

Lisäksi hankkeessa syvennetään jo olemassa olevaa yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa ja luodaan uusia kumppanuuksia jotka edesauttavat ekosysteemisopimuksis sa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Hankkeen tuloksena ekosysteemisopimuksen mukainen toiminta on strategian mukaista ja resurssitehokasta. Hankkeen tuloksena yhä useampi pk- yritys kytkeytyy innovaatioekosysteemin toimenpiteisiin ja toimintamalli EU-rahoituksen hakemiseen on pilotoitu. Konsepti mahdolliselle vetovastuuhankkeelle on tehty.

Riitta Bjorkenheim
Kehitysjohtaja
Riitta Björkenheim
- GigaVaasa
- Vaasan seudun ekosysteemisopimus