Genomförandet av livskraftsstrategin för Vasaregionen 2016–2020 har pågått i snart två år och två år till återstår. Under år 2019 inleds även förberedelser för uppdatering av livskraftsstrategin för åren 2020–2024 men i detta skede fokuserar man på att främja och uppfölja de olika åtgärderna.

Enligt visionen är Vasaregionen en betydande skapare av mervärde för Finland och internationellt. Strategin bygger på fyra fokusområden med teman internationellt konkurrenskraftiga företag, globalt kunnande, livskraftig verksamhetsmiljö och attraktiv service i regionen. De praktiska utvecklingsåtgärderna har samlats i ett åtgärdsprogram som är indelat i fokusområden och som innehåller över 80 utvecklingsåtgärder.

Genomförandet av strategin och åtgärdsprogrammet styrs av kommundirektörerna i Vasaregionen tillsammans med VASEKs styrelse. För aktivering och uppföljning av åtgärderna har en arbetsgrupp utsetts som upprätthåller en aktuell situationsbild om hur de olika projekten framskrider samt lyfter upp nya utvecklingsbehov för gemensam behandling. Arbetsgruppen består av kommundirektörerna Rurik Ahlberg (Korsholm), Mats Brandt (Malax) och Juha Rikala (Laihela), tf. vd Stefan Råback från VASEK samt utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock och utvecklingschef Nina Hautio från Vasa stad. Livskraftsstrategin genomförs på ett övergripande sätt av olika aktörer i regionen, exempelvis kommunerna, VASEK och högskolorna i nära samarbete med den privata sektorn.

I uppföljningen av livskraftsstrategins åtgärdsprogram används ”trafikljus”: färgerna rött, gult och grönt visar hur genomförandet framskrider. Arbetsgruppen är nöjd med att största delen av de fastställda åtgärderna är i praktiken i gång nu och att de huvudsakligen framskrider enligt planerna:

– I regionen pågår för tillfället många stora utvecklingsåtgärder, varav vissa kräver tålmodiga insatser. Ett bra exempel på detta är den nya Kvarkenfärjan och andra logistikprojekt. Andra högaktuella tyngdpunkter är arbetet med batteri-industrins etableringar och befrämjandet av affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi, konstaterar Stefan Råback.

– Vår region och verksamhetsmiljö är i ständig förändring och därför är det viktigt för regionens dynamik att livskraftsstrategin uppdateras kontinuerligt i enlighet med förändringarna. Övriga centrala fokusområden just nu är reformerna inom högskolesektorn och positionering av staden och regionen i den nya nationella stadspolitiken som följer efter pågående tillväxtavtalsperiod, konkretiserar Susanna Slotte-Kock.

– Vasa vill vara en stark studiestad och det i sin tur ställer krav på att studerandena skall trivas och rota sig i lokalsamhället. Tryggandet av kompetent arbetskraft spelar en viktig roll i vår region för energiklustrets och de andra branschernas behov, påpekar Råback. För tillfället planeras även åtgärder för att få unga vuxna österbottningar i Sverige till återflyttare då intressanta arbetsmöjligheter finns.

Inom ramen för livskraftsstrategin har man dessutom regelbundet diskuterat landskapsreformen samt hur de så kallade tillväxttjänsterna kommer att produceras.

– Landskapsreformen har fört med sig en viss osäkerhet om arbetsfördelningen mellan kommunsektorn och landskapen. De regionala utvecklingsbolagen är betydande aktörer och vi anser att det är mycket viktigt att de även framöver har en betydelsefull roll, konstaterar Ahlberg.

Läs mera: www.vasek.fi/regionutveckling

Närmare uppgifter

Stefan Raback 1
Stefan Råback
VD
+358 50 590 2525

Susanna Slotte-Kock, Vasa stad, 040 685 1187

Rurik Ahlberg, Korsholms kommun, 040 594 7970

 

‹ Gå till "Pressrum"