Nyheter

Företagens beredskap – hur fungerar ditt företag i undantagsförhållanden?

Det rådande världsläget med pandemier och krig i Europa har visat att företagare måste vara förberedda också för de mest skrämmande scenarierna.

pexels pixabay 416405

Det rådande världsläget med pandemier och krig i Europa har visat att företagare måste vara förberedda också för de mest skrämmande scenarierna.

Företagens beredskap för undantagsförhållanden spelar en väsentlig roll när det kommer till riskhantering och kontinuitetsplanering. Undantagsförhållanden kan vara naturkatastrofer, pandemier, cyberattacker, politiska kriser eller andra oväntade händelser som kan påverka företagets verksamhet avsevärt.

Personalreserveringar för organisationen under kristid

När vi inte längre lever i fredstid utan övergår till undantagsförhållanden, det vill säga krig, kan det uppstå en situation där företagets personal helt eller delvis övergår till uppgifter som Försvarsmakten anvisar.

Arbetsgivaren kan reservera sina anställda för kritiska arbeten även under undantagsförhållanden. Arbetstagarens uppgift under krigstid är i de här fallen att arbeta för sin arbetsgivare med uppgifter som säkerställer samhällsviktiga funktioner.

Fundera på vilka uppgifter inom ditt företag är så kritiska att de behöver fortgå även under undantagsförhållanden. Personalreserveringar söks för organisationen under kristid.

Företagets beredskapschecklista

Som företagare är det viktigt att vara förutseende och förberedd på olika risker och hot för att kunna garantera den övergripande säkerheten. Ett företag eller en organisation måste ha verktyg för att identifiera när företaget exponerats för interna eller externa hot och företagaren behöver säkerställa att verksamheten fortsätter oberoende av situation.

 1. Riskanalys och -bedömning
  Kartlägg alla tänkbara undantagsförhållanden och deras potentiella påverkan på företagets verksamhet. Bedöm också sannolikheten för och konsekvenserna av varje risk för affärsverksamheten.

 2. Kontinuitetsplaner (Business Continuity Plans)
  Plan för verksamhetens kontinuitet: en plan för hur företagets kritiska funktioner ska upprätthållas under undantagsförhållanden.
  Kommunikationsplan: en plan för hur man informerar personal, kunder, leverantörer och andra intressenter i en krissituation.

 3. Personalberedskap
  Ordna regelbundna utbildningar och övningar för undantagsförhållanden.
  Reservpersonal och vikarier: Gör upp en plan för hur verksamheten fortsätter om nyckelpersoner inte är tillgängliga.

 4. Teknologisk beredskap
  Datasäkerhet och cyberberedskap: säkerställ att IT-system och nätverk är skyddade mot cyberattacker.  Se till att det görs regelbundna säkerhetskopior av kritiska data och system.

 5. Logistik och försörjningskedja
  Säkerställ att försörjningskedjan är flexibel och kan fungera under undantagsförhållanden. Se till att det finns alternativa leverantörer om huvudleverantörerna inte kan leverera nödvändiga produkter eller tjänster.

 6. Ekonomisk beredskap
  Se till att ha tillräckliga kassareserver och försäkringar som täcker förluster orsakade av undantagsförhållanden. Planera för hur du ordnar finansiering i en krissituation.

 7. Beredskap för lokaler och infrastruktur
  Säkerställ att företagets lokaler är säkra och funktionsdugliga för undantagsförhållanden.
  Reservgeneratorer och andra resurser: Var förberedd för strömavbrott och andra störningar i infrastrukturen.

 8. Övningar och tester
  Regelbundna övningar för att testa kontinuitetsplanernas funktion i praktiken. Utgående från övningarna går det att identifiera och åtgärda eventuella brister i planerna.

 

Vaasan Yrittäjät arrangerade i samarbete med Försvarsmakten, Vaasan maanpuolustusnaiset och Vaasan Yrittäjänaiset den 28.5 ett evenemang med säkerhet och beredskap ur företagens perspektiv som tema. Med i tillställningen var även Österbottens NMT-central.

 

Taggar: