Renoveringscentrum

Ett nordiskt centrum för energieffektiva renoveringar

Byggnadernas energieffektivitet är en viktig faktor när det gäller att stoppa klimatförändringen. Energianvändningen i bostäder och offentliga byggnader står för cirka 40 % av den totala slutliga energianvändningen. Fukt- och mögelskador förekommer allmänt i byggbestånden och utgör ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Det eftersatta fastighetsunderhållet beräknas i dagsläget kosta 30-50 miljarder euro i Finland. Eftersatt underhåll och uppskjutna reparationer leder till att hälsoproblemen förvärras, reparationsbehovet ökar och reparationskostnaderna stiger. Kostnaderna för att höja energieffektiviteten blir väsentligt lägre om man samordnar dem med behövliga renoveringar.

Otillräcklig kunskap om hur man designar och renovera byggnader är ett stort hinder för att kunna säkerställa energieffektiva och hållbara byggnader. För att kunna möta dagens nya krav krävs det snabbt en ökad kompetens och bättre utbildning inom byggsektorn. Det huvudsakliga målet för detta projekt är att öka antalet kompetenta yrkesmän som kan utföra resurs- och energieffektiva renoveringar inom Botnia Atlantica området. Målet kan nås genom att etablera ett Nordiskt Renoveringscentrum.

Centret skulle vara ett nordiskt kunskapsnätverk som skulle utbyta bästa praxis och stödja regionala aktörer med information, utbildning och nya pedagogiska verktyg om hållbar renovering. De primära målgrupperna är företag inom byggsektorn, kommuner och fastighetsägare. För att kunna erbjuda relevant information kommer projektet att samla in information om fastighetsägarnas behov och olika renoveringsmetoder.

De företag, kommuner och fastighetsägare som deltar i projektverksamheten kommer, efter projektet, att ha utökat sitt nätverk av värdefulla kontakter, ha en ökad kunskap om hållbara renoveringsmetoder och ha fått nya verktyg som hjälpmedel vid förebyggande fastighetsunderhåll och energieffektiva renoveringar.

Projekttid: 1.4.2015–31.3.2018

Projektet koordineras av Yrkeshögskolan Novia. Som partners är VASEK, SEAMK, TUT, Umeå universitet/TFE, Umeå universitet (pedagogik), SP Technical Research Institute of Sweden, Västerbottens förbund och Narvik University College.

 

 

BotniaAtlantica SVE CMYK