Nordic Battery Belt Logistics

pexels mike 192364

I Nordic Battery Belt Logistics tas fram en strategi som ska bidra till hållbara och kostnadseffektiva transporter i regionen i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska ge en ökad förståelse för vilka nya logistikflöden som kan förväntas uppstå till följd av pågående och planerade etableringar av batteriproduktion i regionen. Det handlar både om en inventering och en strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

Projektet kommer att ha två delar:

  • En inventering som ger ökad kunskap om behov av och tillgång till lokala insatsvaror för batteriproduktion, samt förväntade nya transport- och logistikflöden till följd av etableringar i batteriklustret.
  • En strategi för hur regionens logistikutbud och infrastruktur bör utvecklas för att understödja utveckling av batteriklustret Nordic Battery Belt. Strategin kommer att innehålla åtgärdsförslag anpassade till batteriklustrets specifika behov.

Projektets resultat kommer att användas som underlag för partnerskapets aktörer i dialog med potentiella investerare, samt för fortsatt arbete med att stärka regionens transportinfrastruktur och logistikutbud.

 

  • Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS, Vasaregionens utveckling Ab VASEK, Skellefteå kommun, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK.
  • Utöver detta stöds projektet av Rana utvikling, MidtSkandia och Future Cleantec Solutions.
  • Total budget 300 000 euro
  • Huvudfinansiär Interreg Botnia-Atlantica
  • Projekttid 05/2021-10/2022