Midway Alignment - Botnia Atlantica II (MABA II)

Uusi laiva

MABA II -projektet syftar till att underlätta kommande gränsöverskridande infrastrukturinvestering i BA-regionen genom att ta fram underlag för dessa.

Projektet kommer att arbeta med följande åtgärder: Utredning av Kvarkenhamnarnas TEN-T status och Core-kopplingar, nulägesanalys och utredningar av befintliga resurser, inklusive framtagande av gränsöverskridande hamnstatistik, fördjupad Impact Analysis, uppföljning och fördjupning av regionala och nationella utvecklingseffekter av en ny färja och förstärkt förbindelse över Kvarken, analys av slutlig färjedesign, projektering/upphandlingsunderlag för hamn- och terminalområdena samt nya färjan, utredning av olika finansieringsalternativ, kunskaps- och informationsspridning, deltagande i seminarier och mässor, möten med berörda myndigheter på EU- och nationell nivå. Aktiviteterna kommer att ske i partnerskapet samt i nära samarbete med regionens myndigheter och näringsliv.

MABA II projektets mål är att det vid slutet av projekttiden skall finnas väl underbyggda underlag, utredningar och analyser för att processen kring att utveckla det öst-västliga transportstråkets centrala länk skall kunna gå framåt, och att myndigheter på regional, nationell och EU nivå skall kunna fatta beslut om vidare åtgärder. Dessa mål skall uppnås genom att ta fram och presentera utredningar och analyser kring Kvarkenhamnarnas TEN-T status och TEN-T Core kopplingar, ta fram och presentera utredningar kring alternativa finansieringslösningar samt att inleda projektering kring utveckling av hamn- och terminalområdena och en ny färja.

Projekttid: 15.9.2016-30.9.2019

Budget: 827 500 euro

Projektledare Kvarkenrådet, andra projektpartner Infrastruktur i Umeå AB, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Projektets hemsida