Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet

Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO) genomfördes åren 2010-2011. I KOKO inlemmas av de tidigare särskilda regionutvecklingsprogrammen regioncentrumprogrammet (RCP), det landsbygdspolitiska specialprogrammets regionala del (AMO) och genomförandet av skärgårdsprogrammet lokalt och regionalt.

KOKO stöder det strategiska utvecklingsarbetet på lokal nivå och samarbetet mellan de aktörer som deltar i det regionala utvecklingsarbetet. Programmet förbättrar handlingssättet för det regionala utvecklingsarbetet, intensifierar samarbetet mellan regionerna, skapar regionala nätverk samt påskyndar utbytet av information och erfarenheter. Samtidigt strävar man efter att främja den interaktion som gagnar såväl stads- som landsbygdsregionerna.

Starka branscher, kunnande och samarbete

Vasaregionens KOKO-område omfattar de nio kommuner som utgör Kyrolandets och Vasas ekonomiska regioner. Området är ett enhetligt pendlingsområde med 110 000 invånare och det sammanfaller med verksamhetsområdet för Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, som administrerar KOKO. Vasaregionen hör till de stora stadsregionerna och är ett centrum för mångsidigt näringsliv och högskoleutbildning. Till KOKO-området hör å andra sidan traditionell landsbygd och sex av områdets kommuner är belägna på kusten (bl.a. Kvarkens skärgård, som är vårt lands enda världsnaturarv). Då det gäller invånare och näringsliv hör Vasaregionen till landets mest internationella områden, vilket ytterligare förstärks av den framträdande tvåspråkigheten.

Vasaregionens KOKO har utarbetats till en åtgärdshelhet som beaktar områdets centrala verksamhetsområden, logistik och infrastruktur, stärkande av kunnande samt regionala särdrag.

Som lokomotiv för regionalekonomin verkar Nordens största energikluster, i anslutning till vilket kommunikation och lokalt utvecklingspartnerskap, metallbranschens och övriga tekniska branschers utveckling samt utbildning och forskning stärks.

I logistik- och infrastrukturhelheten förbereds och stöds projekt som är centrala för regionens tillgänglighet. Åtgärderna riktas till koordinering och effektiv samordning av den helhet som bildas av land-, järnvägs-, flyg- och sjötrafik.

Vasaregionen hör till de företagsrikaste regionerna i landet och vi satsar på stöd av innovativ företagsverksamhet, internationalisering och invest in-verksamhet. Branschvisa utvecklingsåtgärder är i KOKO också fastställda för trähusindustrin, kreativa branscher, välfärdssektorn, båtbranschen samt pälsnäringen.

Vasaregionens kommunstruktur bevaras troligen huvudsakligen i nuvarande ordning, varvid stärkande av samarbetet kommunerna emellan betonas. Utvecklingen av skärgården ingår i KOKO som en egen helhet, och dessutom stöder flera branschvisa åtgärder utvecklingen av skärgården och landsbygden. 

Administrativ modell och finansiering för Vasaregionens KOKO

 

 

Vasaregionens KOKO, verksamhetsberättelse 2011 (t.o.m. 30.4.2012, på finska)

Vasaregionens KOKO, verksamhetsberättelse 2011 (t.o.m. 31.12.2011, på finska)

Vasaregionens KOKO, verksamhetsplan 2011 (på finska)

Vasaregionens KOKO ekonomiplan 2011 (på finska)

Vasaregionens KOKO, verksamhetsberättelse 2011 (på finska)

Starka branscher, kunnande och samarbete (Vasaregionens KOKO, broschyr), eMag

KOKO-databank (på finska)

Pressmeddelande 26.4.2010: Vasaregionens Kohesions- och konkurrenskraftsprogrammets (KOKO 2010-2013) slutliga innehåll och finansieringslösningar har gjorts 

Vasaregionens Kohesions- och konkurrenskraftsprogram 2010, budgettabell

Vasaregionens KOKO, verksamhetsplan 2010

Vasaregionens KOKO, ekonomiplan 2010 (15.1.2010, kommit ändringar efter det)

Vasaregionens programförslag till det regionala kohesions- och konkurrenskraftsprogrammet (KOKO) 2010-2013 (på finska)

KOKO-logotyper