Cleantech Kvarken

Projektet stärker förutsättningarna för små och medelstora cleantech-företag att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader genom gränsöverskridande samarbeten och gemensamma exportinitiativ.

Cleantech Kvarken är ett projekt som syftar till att stärka förutsättningarna för små och medelstora cleantech-företag att göra affärer på regionala, nationella och internationella marknader. Detta sker genom att etablera gränsöverskridande samarbete mellan städer, kommuner och kommunägda bolag, öka samarbetet mellan cleantech-företagen i regionerna, genomföra gemensamma exportinitiativ till marknader inom och utanför Norden samt genom att attrahera företagsetableringar till regionerna.

Projektledare: Kompetensspridning i Umeå AB (SE)
Partner:  Örnsköldsvik kommun (SE), Oy Merinova Ab (FI), Vasaregionens Utveckling Ab VASEK (FI)

Verksamhetstid: 1.7.2015-30.6.2018

BotniaAtlantica SVE CMYKProjektets budget: 1 335 000 euro
Beviljade EU-medel (Botnia Atlantica): 801 000 euro

Hemsida