Cirkulär ekonomi Korsholm

FOOTERBACKGROUND

Projektets målsättning är att skapa en grund till ett kluster inom cirkulär ekonomi i Vasaregionen, att söka ny och växande affärsverksamhet inom branschen samt att kartlägga nuvarande materialflöden. Under projektets verksamhetstid ska det skapas marknadsföringsmaterial för en klustermodell inom cirkulär ekonomi samt spridas kunskap om detta såväl i Finland som i Norden.

Inom projektet kartläggs nuvarande materialflöden med början på Stormossens verksamhetsområde samt företagen inom återvinningsverksamhet i Vasaregionen. På basen av resultaten fokuseras arbetet till sådana materialflöden, där man ser potential till betydande inbesparingar av energi och material genom cirkulationsekonomins mögligheter.

Klustrets skapande förutsätter att företag etablerar sin verksamhet på utvidgningen av Fågelbergets industriområde. På basen av materialflödesutredningen skapas marknadsföringsmaterial om klustermodellen och profileringen i cirkulär ekonomi. Marknadsföringen riktas till företag med högklassigt kunnande och affärsverksamhet inom branschen både i Finland och utrikes.

Cirkulär ekonomi gäller inte enbart återvinning av avfall utan är en ny ekonomisk modell, där produkterna redan vid planeringsskedet framställs på sådant sätt att de inte skapar avfall efter att ha blivit förbrukade. Material och komponenter ska inte kastas bort, utan de kommer att återanvändas i fler och nya produkter. Inom cirkulär ekonomi grundar även konsumtionen sig på användningen av tjänster i stället för ägande. Enligt Sitra kan cirkulär ekonomi öka värdet av vår nationalekonomi med minst tre miljarder euro varje år fram till år 2030.

RENERGI circular economy hub

Projektets verksamhetstid 1.8.2017–31.8.2019

Budget: 200 000 euro

Projektet drivs av VASEK och finansieras utöver av den Europeiska regionala utvecklingsfonden även av Korsholms kommun.