Ohjeita liiketoimintasuunnitelman laatimiseen

Kun suunnittelee yrityksen perustamista ja mietinnässä on jo jonkinlainen liikeidea, oman yrityksen suunnittelua voi jatkaa Lissu-liiketoimintasuunnitelmatyökalun avulla. Asiakkaiden tarpeisiin kehitetty työkalu auttaa käymään läpi ja pohtimaan kaikkia tarvittavia asioita. Samalla myös liikeidea jalostuu, sillä liiketoimintasuunnitelma auttaa jäsentämään itselle sen, mitä on tekemässä ja sen jälkeen siitä on myös helpompi kertoa muille. Liiketoimintasuunnitelma on työkalu ensisijaisesti itselle, mutta se on myös väline esimerkiksi rahoitus- ja starttirahahakemuksia varten.

Lissu fiNäkymä liiketoimintasuunnitelmaa täyttäessä

Tässä käymme kohta kohdalta läpi, mitä liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan ja mitä erityisesti tulee ottaa huomioon jokaisen osion kohdalla.

Pikaohje Lissun käyttöön

 1. Tapaa yritysneuvoja, jolta saat Lissu-tunnukset TAI hanki tunnukset itse Lissun sivulta.
 2. Täytä omat tietosi.
 3. Luo liiketoimintasuunnitelma ja täytä kaikki osiot.
 4. Voit työn edetessä tarvittaessa pyytää tarkistuspyyntöä yritysneuvojalta, jos tarvitset apua suunnitelman täyttämisessä.
 5. Käy liiketoimintasuunnitelman lopullinen versio läpi yritysneuvojan kanssa.
   

Liiketoimintasuunnitelman osa-alueet

Liiketoimintasuunnitelma koostuu kahdeksasta osiosta, joiden alle lukeutuu erilaisia alaosioita. Klikkaa auki se osio, josta haluat lisätietoa.

Perustiedot

Liikeidea, syy perustamiseen, visio

 • Ensimmäiseksi liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan perustiedot, eli liikeidea sekä syy yrityksen perustamiselle sekä visio, eli millaisia päämääriä ja tavoitteita sinulla on toiminnallesi pitkällä tähtäimellä (kasvu, kansainvälistyminen, uudet tuotteet/palvelut, työntekijöitä ym).
 • Liikeidean kuvailun tulee olla napakka – yksikin sana voi riittää, kuten vaikkapa ”pizzeria”.
 • Liikeidean kuvailua voi myös ajatella eräänlaisena sloganina, josta yrityksen perusidea tulee selville, kuten esimerkiksi ”koko perheen pizzabuffet”.
 • Syitä yrityksen perustamiselle voi olla useita, mutta tavallisin syy lienee se, että yrittäjyyttä pohtiva on nähnyt, että liikeidealle löytyy kysyntää. Oma liikeidea saattaa vaikkapa ratkaista jonkin ongelman.
 • Joka tapauksessa on tärkeää, että liikeidea, syyt yrityksen perustamiselle sekä visio ovat selkeitä itselle, ja näiden kirjaaminen liiketoimintasuunnitelmaan auttaa liikeidean kirkastamisessa.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Kuvaus tuotteista tai palveluista

Liikeidean kuvaus, tuotteen ja palvelun asiakashyöty, palvelun ja tuotteen kehittäminen

 • Tähän osioon kirjataan kuvaukset tuotteista ja palveluista sekä niiden asiakashyödystä ja kehittämisestä.
 • Osiossa avataan tarkemmin sitä, mistä liikeideassa on kyse. Jos perustaa vaikkapa pizzerian, voi selventää, onko kyseessä esimerkiksi buffet- tai catering-ravintola, keskittyykö ravintola kasvisruokaan tai tarjoaako se kotiinkuljetusta.
 • Asiakashyöty viittaa siihen, että mitä sellaista tuotteessasi tai palvelussasi on, että asiakas hyötyy siitä. Jos siitä ei ole asiakkaalle hyötyä, hän ei osta sitä.
 • Asiakashyöty voi olla hyvin yksinkertainenkin – niin ravintolan kuin rakennuspalvelunkin kohdalla asiakashyöty voi olla esimerkiksi se, että asiakkaalle itselleen jää enemmän vapaa-aikaa.
 • Osioon kirjataan myös ajatuksia tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä, sillä vaikka yrityksen alkuvaiheessa on ehkä kannattavinta keskittyä ydinosaamiseensa, takaraivossa täytyy kuitenkin olla ajatus siitä, miten jatkaa eteenpäin.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Arvio markkinoista

Asiakkaat, markkinat, kilpailutilanne ja oma kilpailuetu, tulevaisuudennäkymät, kysyntä

 • Tähän osioon kirjataan tiedot asiakkaista, markkinoista, kilpailutilanteesta, tulevaisuudennäkymistä ja kysynnästä.
 • Asiakas on yritystoiminnan lähtökohta, sillä raha tulee ainoastaan asiakkaalta.
 • On tärkeää tiedostaa, keitä omat asiakkaat ovat, miten he käyttäytyvät ja mitä medioita he käyttävät, sillä asiakas on pohjana kaikelle markkinointi- ja myyntityölle. Markkinointia ja myyntiä on vaikeaa tehdä, jos ei tiedä, kelle tuotettaan tai palveluaan myy.
 • Markkinoiden suhteen tulee pohtia omaa markkina-aluettaan. Keskittääkö toimintansa pelkästään Vaasan seudulle tai Pohjanmaalle, vai tähtääkö koko Suomen markkinoille tai jopa kansainvälisille markkinoille?
 • Päätös omasta markkina-alueesta vaikuttaa moneen asiaan, kuten esimerkiksi markkinointiin, logistiikkaan ja myyntiketjuihin.
 • On hyvin keskeistä, että tietää omat kilpailijansa ja oman kilpailuetunsa kilpailijoihin nähden. Kilpailuetu liittyy keskeisesti asiakashyötyyn eli siihen lisäarvoon, jota asiakas tuotteesta tai palvelusta saa. Miksi asiakas tarvitsee tuotteen tai palvelun?
 • Vaikka tulevaisuutta ei pystykään ennustamaan, katse täytyy kuitenkin aina olla suunnattuna tulevaisuuteen. Miten ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset  omaa yritystoimintaa kehittäessä?
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Myynti- ja markkinointisuunnitelma

Markkinointikeinot, mainonta ja myynninedistäminen

 • Neljännessä osiossa keskiössä on myynti- ja markkinointisuunnitelma. Osioon kirjataan muun muassa tiedot markkinointikeinoista sekä mainonnasta ja myynninedistämisestä.
 • Näiden pohtiminen on olennaista jo yrityksen perustamisvaiheessa, sillä asiakkaiden tavoittaminen ja näkyvyys ovat elintärkeitä mille tahansa yritykselle.
 • Liiketoimintasuunnitelman yhteydessä on kannattavaa tehdä markkinointisuunnitelma ensimmäisille kuudelle kuukaudelle, ja myös markkinointiin ja myyntiin liittyvät kulut kannattaa selvittää laskelmia varten.
 • Myyntiin ja markkinointiin kannattaa panostaa heti alusta lähtien, sillä ne tuovat yrityksellesi asiakkaita.
 • Ei siis ole yhdentekevää, miten myy ja markkinoi tuotteitaan ja palveluitaan. Joskus voi olla kannattavaa pohtia esimerkiksi kampanjan aloittamista, ja myyntiin ja markkinointiin voi myös hankkia ulkopuolista apua alan ammattilaisilta, kuten esimerkiksi Startian asiantuntijaverkostosta.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Toimipaikka, tilat ja tuotanto

Sijainti, aukioloajat ja ajankäyttö, toiminta- ja tuotantotapa, riskien hallinta, digitaaliset työka

 • Tähän osioon kirjataan toimipaikkaan, tiloihin ja tuotantoon liittyviä asioita. Osioon kirjataan muun muassa sijainti ja sen edut ja haitat sekä aukioloajat ja ajankäyttö.
 • Jo alkuvaiheessa on hyvä olla selvillä, miten yrityksen toimintaa hoidetaan yrittäjän lomaillessa tai sairastaessa.
 • Osioon kirjataan myös tieto mahdollisista alihankkijoista – tekeekö kaiken itse vai käyttääkö joihinkin toimintoihin alihankkijaa?
 • Alihankkijoiden käyttäminen on myös verkoston luomista, ja joskus myös kilpailija voi olla yhteistyökumppani. Aina ei kannata tehdä kaikkea itse – joskus voi olla kannattavampaa hyödyntää toisen yrityksen palveluita.
 • Osioon kirjataan myös sopimus-, suojaus-, IPR-, takuu- ja vakuutusasiat, jotka kaikki ovat riskienhallintaa.
 • Kirjaa myös mitä ohjelmistoja ja applikaatioita tarvitset yritystoiminnassasi (esim verkkokauppa, asiakashallintajärjestelmä, google analytics, e-laskutus/kirjanpito-ohjelma)?
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Johto ja organisaatio

Yhtiömuoto ja organisaatio, työvoima, osaaminen ja koulutustarve, CV, oma verkosto ja asiantuntijat

 • Kuudennessa osiossa keskitytään yrityksen johtoon ja organisaatiorakenteeseen. Tähän osioon kirjataan muun muassa tiedot yhtiömuodosta, organisaatioon kuuluvista henkilöistä ja omistusosuuksista.
 • Jos yrityksellä on useampi omistaja, liiketoimintasuunnitelmaan kirjataan, miten vastuut ja velvollisuudet jaetaan omistajien kesken. Osakassopimus on tärkeä dokumentti, kun yrityksellä on useampi omistaja.
 • Liiketoimintasuunnitelmaan kuuluu myös tiedot työvoimasta, osaamisesta ja koulutustarpeesta niin yrittäjän itsensä kuin työntekijöidenkin osalta.
 • Kaikkea omaa työkokemusta ja koulutusta kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon, mutta jos löytyy aukkoja osaamisessa tai koulutuksessa, täytyy miettiä, onko kannattavampaa paikata sitä esimerkiksi alihankkijoilla vai palkkaamalla työntekijä.
 • Myös verkostolla ja asiantuntijoilla on tärkeä rooli koko yritystoiminnan ajan, ja myös niitä käsitellään tässä osiossa. Omaa verkostoa kannattaa rakentaa jatkuvasti, eikä verkostoon kuulu pelkästään yritystoiminnan kautta tutut henkilöt, vaan myös omat henkilökohtaiset kontaktit.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

SWOT-analyysi

Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat

 • Toiseksi viimeisessä osiossa on vuorossa SWOT-analyysi, joka tarkoittaa vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien analysointia.
 • Miten voi vahvistaa perustettavan yrityksen ja liikeidean vahvuuksia entisestään, ja miten puolestaan heikkouksia vähennetään?
 • Mitä mahdollisuuksia on liikeidean kehittämisen suhteen, ja miten uhkia voisi välttää tai vähentää?
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Taloudelliset ennusteet

Kirjanpito, tulosseuranta, ostotoiminta, varastointi, hinnoittelu, investoinnit, rahoitus, laskelmat

 • Tässä osiossa keskitytään taloudellisiin ennusteisiin: kirjanpitoon, rahoitukseen, hinnoitteluun, investointeihin.
 • Yksi keskeisimmistä yrittäjän kumppaneista on kirjanpitäjä. Ulkoistamalla kirjanpidon voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa.
 • Investointien kohdalla on tärkeää pohtia, paljonko rahaa tarvitsee, että voi edes avata yrityksen ja saada yritystoiminnan käyntiin. Mistä saa rahoitusta?
 • Hinnoittelussa tulee olla tarkka, jotta oma yritystoiminta on kannattavaa. Omaan hinnoitteluun vaikuttaa niin kustannukset kuin myös kilpailijoiden hinnat.
 • Tähän osioon kuuluu myös erilaisia laskelmia: investointilaskelma, laskennallinen liikeidean tarkastelu, kannattavuuslaskelma ja kassavirta-analyysi.
 • Laskelmat voivat näyttää ensi näkemältä pelottavilta, mutta yritysneuvojat auttavat niiden täyttämisessä tarvittaessa.
Suora linkki tähän kysymykseen ›