Det gemensamma regionala elektroniska servicesedelsystemet möjliggör att företag inom branschen kan ansöka om att bli servicesedelföretagare i följande Vasaregionens kommuner:

Vasa: tillfällig hemservice, kontinuerlig och regelbunden hemservice, ledigheter för anhörigvårdare, handikappvård (till producent av handikappvård sökes via denna länk)
Korsholm: ledigheter för anhörigvårdare
Laihela:
tillfällig hemservice, handikappvård, serviceboende för äldre, personlig hjälp
Storkyro:
småbarnspedagogik

Godkända servicesedelproducenter

Anvisningar för företagare som ansöker om att bli servicesedelproducent

Ansökningen för regionala serviceproducenter pågår kontinuerligt.

Ansökan om att få producera service som anskaffas med servicesedlar

Ansökan jämte bilagor (se förteckningen nedan) skickas till Sari Saarikoski på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Vasa stads regelbok för hemvårdens servicesedel

 

Erforderliga bilagor:

1) Anmälan om privat socialservice
Anmälan skickas direkt till de kommuner där man i fortsättningen ämnar producera service. Anmälan riktas till kontaktpersonen i kommunens social- och hälsovårdssektor. En kopia av denna anmälan bifogas till den egentliga ansökan om att få producera service som anskaffas med servicesedlar (se ovan).

OCH / ELLER

2) Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster 
Skickas direkt till Jukka Eskelinen på Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Detta berör endast företag som i fortsättningen ämnar producera hemsjukvårdstjänster. En kopia av denna ansökan bifogas till den egentliga ansökan om att få producera service som anskaffas med servicesedlar (se ovan).

Obs: Måste innehålla även läkemedelsbehandlingsplan.

3) Företagets senaste bokslut eller senaste delårsrapport från företagets bokförare 

4) Utdrag ur handelsregistret

5) Intyg om betalda skatter
Ett intyg (skatteskuldsintyg) om att företaget inte har obetalda skatter och/eller socialskyddsavgifter. Ges av skatteförvaltningen.

6) Intyg om försäkringar (ArPL, FöPL, ansvarsförsäkring)
Ges av försäkringsbolaget.

7) Personalblankett
Utredning över företagets personalstruktur

8) Språkintyg
Ett intyg given av komissionen för allmänna språkexamina enligt förordningen om allmänna språkexamina 1163/2004.

9) Beskrivning av ett elektroniskt kundregister (CRM)
Serviceproducenten ska föra ett elektronisk kundregister (CRM), varifrån uppgifterna kan elektroniskt överföras till kommunen för påseende. Ytterligare förutsätts att företaget har en informationssystem i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007: § 19 h).

10) Plan för egenkontroll
Enligt lagen om privat socialservice (922/2011) 6 § ska varje producent av privat socialservice utarbeta en plan för egenkontroll som omfattar serviceproducentens alla former av socialservice och den samlade service som avses i 5 § 2 mom.
Plan för egenkontroll inom socialservicen

Vänligen observera att ALLA bilagor måste bifogas till ansökan.

Anvisningar för serviceproducenter angående servicetider, prissättning av servicen och anteckningar som görs i portalen www.palveluseteli.fi

 

Närmare uppgifter om handikappvård inom Vasa stad: resultatområdeschef Erkki Penttinen, erkki.penttinen@vaasa.fi

 

Smartum Oy, betalningsrörelse
www.palveluseteli.fi
Närmare uppgifter:
Kari Bagge
044 773 6190
kari.bagge@smartum.fi

Smartum Oy, frågor angående företagarnas registrering
Närmare uppgifter:
Smartum kundservice
020 749 88 20
asiakaspalvelu@smartum.fi