Checklistan nedan är till hjälp när du planerar att köpa ett företag, men kom ihåg att inte ingå ett avtal utan hjälp av en affärsjurist.

Avtal om överlåtelse av affärsverksamhet

Beskrivning av vad köpet innehåller, köpesumman, hur köpesumman skall betalas?
Övertagande av hyresavtal och andra avtal

Inventarieförteckning
Varulager samt hur det skall inventeras och värderas?

När får köparen tillträde till det som köps – avtalets tillträdesdag?
Hur kommer verksamheten att bedrivas mellan avtalsdagen och tillträdesdagen?

I avtalet måste säljaren garantera att köparen har lämnats all riktig information om till exempel följande saker:

 • Tillstånd, avtal
 • Funktionsdugligheten hos utrustning och anläggning som ingår i köpet
 • Att säljaren faktiskt äger det som skall överföras i företagsköpet
 • Att försäkringar ät giltiga fram till tillträdesdagen
 • Att myndigheterna har inga anmärkningar eller ålägganden (skatteskuld, momsskuld)
 • Att de anställdas organisationer inte har några anmärkningar och krav
 • Att de ekonomiska rapporterna som har visats är korrekta och att inga förändringar gjorts i dem
 • Att det inte finns oredovisade reklamationer som kan drabba köparen direkt eller indirekt
 • Att det inte finns om tvister om rättigheter (t.ex. patent) som ingår företagsverksamheten som överlåts.

I avtalet ska även följande nämnas:

 • Ersättning om säljarens garantier inte har uppfyllts
 • Eventuell konkurrensförbud och skadestånd
 • Sekretess och skadestånd
 • Villkor – förutsättningar för att överlåtelsen skall fullföljas (t.ex. att köpet är beroende av att finansieringen ordnas)
 • Hur eventuella tvister ska lösas
Avtal om aktieöverlåtelse

Beskrivning av vad köpet innehåller, köpesumman, hur köpesumman skall betalas?
Avtalets tillträdesdag
Åtgärder efter tillträdesdagen, till exempel extra bolagsstämma för att välja ny styrelse
Hur kommer verksamheten att bedrivas mellan avtalsdagen och tillträdesdagen?

I avtalet måste säljaren garantera att köparen har lämnats all riktig information om till exempel följande saker:

 • Att säljaren faktiskt äger alla aktier till uppgivet kapitalbelopp och att de inte är pantsatta
 • Att inga beslut om förändringar som skulle berör aktierna har fattats
 • Att korrekt bolagsordning och korrekt registreringsbevis har visats till köparen
 • Att korrekt information om årsredovisning och redovisningsprinciper har lämnats
 • Att alla skuldförbindelser, panter och ansvarsförbindelser har redovisats till köparen
 • Att patentavgifter har skötts och att inga intrång har gjorts i immateriella rättigheter
 • Att ingen utdelning, återbetalning av privata lån eller dylikt kommer att ske utan köparens kännedom före tillträdesdagen
 • Att korrekt information har lämnat om utlämnade fullmakter
 • Att bolagets verksamhet är försäkrad ända till avtalets tillträdesdag
 • Att all information har lämnats till köparen om anställningsvillkor och alla beslut med ekonomiska följder i anställningsfrågor
 • Att det inte finns oredovisade reklamationer riktade till företaget
 • Att företaget inte är inblandad i någon tvist
 • Att samtliga förpliktelser mot Skatteförvaltningen är redovisade
 • Köparen har fått all information om hyresavtal och andra avtal med betydelse för bolaget även om de inte är tecknade av bolaget utan t.ex. av ägaren/säljaren
 • Köparen har fått all information om telefonnummer, Internetadresser o. dyl. som berör bolaget, även om de inte är registrerade på bolaget

I avtalet ska även följande nämnas:

 • Ersättning om säljarens garantier inte har uppfyllts
 • Eventuell konkurrensförbud och skadestånd
 • Sekretess och skadestånd
 • Villkor – förutsättningar för att överlåtelsen skall fullföljas
 • Hur eventuella tvister ska lösas.

 Källa: almi.se