Ännu ett exceptionellt år för företagen


097A1997 rajattu

För företagstjänsterna var år 2022 ett mycket exceptionellt år. I början av året följde man rekommendationen om distansarbete i enlighet med de nationella coronariktlinjerna och på grund av den epidemiologiska situationen i regionen. I januari erbjöds därför företagstjänsterna endast på distans, men snart började restriktioner och rekommendationer att upphävas i snabb takt.

På våren var det krigsutbrottet i Ukraina som stod på tur och som en följd av det en energikris samt betydande prisökningar på varor och tjänster. Allt detta har haft en stor inverkan på företagen och deras förutsättningar att bedriva verksamhet.

Den sjätte och sista ansökningsomgången för kostnadsstöd via Statskontoret ägde rum i april-maj och var avsedd att hjälpa företagen att överleva coronapandemin. Företagsrådgivarna assisterade företagen med att ansöka om kostnadsstöd. Företagsrådgivarna hjälpte också till med ansökningar om bränslestöd, Business Finlands energistöd och stöd avsett för kostnader orsakade av omställningen till förnybar energi.

  • Under år 2022 betjänade företagstjänsterna 1 193 olika företag (2021: 1 104) i sammanlagt 2 602 kundkontakter (2021: 2 756). 

  • Av företagsrådgivningens kunder fick 66 hjälp i en ekonomiskt svår situation (2021: 40).

  • Av företagsrådgivningens kunder träffade VASEKs representanter 149 olika företag främst i näringslivsutvecklingssyfte (2021: 153).

Kalkyler hjälper till med kostnadsberäkning och prissättning

YEL juttuun

Företag med betalningssvårigheter påmindes om att agera i tid. Även vid tillfälliga betalningssvårigheter uppmuntrades företagen att kontakta en företagsrådgivare i ett så tidigt skede som möjligt. Om betalningssvårigheterna inte längre var alldeles tillfälliga, uppmuntrades företagen att ansöka om skuldsanering, något som VASEKs rådgivare också har erfarenhet av.

Särskilt efter att kostnaderna ökat, uppmanades företagarna att göra kassaflödeskalkyler och beakta de ökade kostnaderna i dem. När syftet med företagsverksamheten är att generera vinst och försörja företagaren, måste hen ofrånkomligen fundera över vilka kostnader det är möjligt att bli av med och vilka kostnader som kan minskas genom konkurrensutsättning eller genom att välja billigare alternativ.

Företagarna fick rådet att även sätta sig in i prissättningen av sina egna produkter. De ökade kostnaderna måste man kunna överföra åtminstone delvis på produkt- och tjänstepriserna och inte kompromissa med företagarens marginaler. Genom att göra olika slags kalkyler, prognoser och estimat kan företagaren vidta korrigerande åtgärder redan i förväg och fast på nytt senare. Lissu, programmet som används för att göra upp affärsverksamhetsplaner och som förnyades hösten 2022, fungerar som ett verktyg för företagarna, särskilt när de ska göra kalkyler.

En ny uppgång eller en stabil start för företaget

Målen med ReStart-projektet, som avslutades i slutet av september 2022, har sin bakgrund i coronaåren, som hade en betydande inverkan på företagsverksamheten för många ensamföretagare. År 2020 behandlade VASEKs företagsrådgivare alla ansökningar om stöd för ensamföretagare i Vasaregionen innan kommunerna fattade sina beslut, och ett av målen med ReStart-projektet var just att hjälpa dessa ensamföretagare till en ny start för sin verksamhet.

I de flesta fall rörde det sig om företag vars lönsamhet hade påverkats avsevärt av coronatiden och dess restriktioner. Företagsrådgivarna kartlade situationen och funderade ut lösningar hur man kunde hitta en ny inriktning för företaget om det inte var möjligt att återgå till situationen före corona.

Coronaåren var en utmaning för redan verksamma företag, men inte var de enkla för nya företag heller. Därför blev nya företag föremål för 1-årskontroller där man gick igenom hur företagets första eller andra verksamhetsår gått: finns det tillräckligt med kunder, fungerar lokalerna, är nödvändiga försäkringar i skick, kassaflödet tillräckligt och verksamheten tillräckligt lönsam.

ReStart-projektet har utvecklat verktyg som företagsrådgivarna kan använda för att kartlägga och dokumentera företagens utvecklingsprocesser

  • Projektperiod 1.4.2021–30.9.2022
  • Budget 61 280 euro