Förändringar i verksamhetsmiljön kräver att prioriteringarna regelbundet ses över


IMG 2723 bRiitta Björkenheim, Axel Thorsdal, FREYR Battery och Paula Erkkilä, Österbottens handelskammare i eventet Why are we investing in Finland 1.6.2022

Bolagets strategi uppdaterades hösten 2021, men under 2022 diskuterades fokusområdena för utvecklingsarbetet på flera av bolagets styrelsemöten. Strategin fungerar som en ledstjärna när man förbereder kommande utvecklingsprojekt och åtgärder för att utveckla företagens verksamhetsmiljö. Det är nödvändigt att kontinuerligt se över prioriteringarna, särskilt i en tid som denna då företagens verksamhetsmiljö har drabbats av stora globala omvälvningar och nationella och regionala strukturreformer genomförs samtidigt, till exempel inom välfärds- och sysselsättningstjänsterna.

Genomförandet av ekosystemavtalet inleddes med EU-finansiering

I Vasaregionen har det redan länge bedrivits ett omfattande samarbete enligt ekosystemmodellen, men nu upprättades separata avtal med universitetsstäderna i enlighet med ekosystemavtalet som sträcker sig över åren 2021-2027.  Avtalen gäller strategisk allokering av offentlig och privat FoUI- finansiering för att stärka globalt konkurrenskraftiga ekosystem. Med hjälp av avtalen utvecklas täta samarbetsnätverk för innovationsverksamheten och FoUI-verksamhetens påverkan blir större.

År 2021 gick till stor del åt till förberedande processer och inledande av verksamheten med helt och hållet nationell finansiering, och det var först under 2022 som man kunde gå vidare till den egentliga genomförandefasen och i maj och september öppna de första projektansökningarna delfinansierade med ERUF-medel.

Trots ekosystemavtalens försenade start i hela landet, kom Vasa bra i gång. Flera nationellt finansierade projekt i den inledande fasen har redan genomförts och rapporterats under 2022. VASEK har en nyckelroll i samordningen, genomförandet och finansieringen av Vasa stads ekosystemavtal.

Utvecklingsprojekt som uppfyller företagens och regionens behov

Under 2022 genomförde VASEK själv totalt 15 olika utvecklingsprojekt. De här projekten uppfyller de behov som våra kunder, det vill säga företag och företagare, har kommunicerat till oss och som definierats som fokusområden i bolagets strategi. Projekten behandlar bland annat utveckling av företagens verksamhetsförutsättningar, framtida investeringar, cirkulär ekonomi, logistik och ägarskiften i företag. Den externa finansieringen av projekt som genomförts av bolaget varierar från 60 % ända upp till 100 %.

Dessutom finansierar VASEK flera projekt som genomförs av andra organisationer och betalar årsavgifter för verksamheten. Under 2022 betalades kommunal medfinansiering eller årsavgifter ur VASEKs budget för totalt 25 olika projekt/aktiviteter, vars syfte är att stödja företagens utveckling och stärka områdets livskraft.