Grundläggande arbete och förberedelser inför framtiden


IMG 1518 3År 2022 var ett år som bestod av grundläggande och förberedande arbete för utvecklingen av de logistiska förhållandena i Vasaregionen. Målet är att göra Vasaregionen mera lättillgänglig och återställa den efter pandemiåren. Arbetet gjordes – liksom tidigare – i nära samarbete med industrin och med hänsyn till industrins behov. Gällande GigaVaasa-området omfattade utvecklingen av logistiken både förbindelserna till hamnen och ett industrispår.

I grundläggande arbete ingår alltid även intressebevakning. Under 2022 jobbade man särskilt med att Vasa skulle komma med i nätverket Trans-European Transport Network (TEN-T), det vill säga med på kartorna över det europeiska transportnätet. Påverkansarbetet har bedrivits i samarbete med Österbottens förbund och Österbottens handelskammare. Under 2022 har det kommit tydligt fram att man inte kan ha några pauser i intressebevakningen, utan den måste pågå kontinuerligt för att även diskussionen om Vasaregionens inkludering i de internationella transportnäten ska fortsätta utan uppehåll.

Blicken uppåt och framåt

Utvecklingen av logistiken kräver både partnerskap och att man lyfter blicken från den egna regionen till en mera vidsträckt verksamhetsmiljö. I Kvarkenrådets projekt Nordic Battery Belt Logistics som avslutades hösten 2022 (VASEK var en projektaktör) låg fokus på logistikflödena till batterifabrikerna som ska byggas i Kvarkenområdet, Vasa, Skellefteå och Mo i Rana. I FAIR-projektet däremot (VASEK med som finansiär) samlades mer information om elflyg, möjligheter utreddes och både behov och nödvändiga tekniska investeringar kartlades.

Under arbetet med båda temana upptäckte man snabbt att man redan i början av arbetet måste lyfta blicken från den egna regionen och sikta tillräckligt högt. Det här breda perspektivet användes också i slutseminariet för de båda projekten, som alltså även det arrangerades i form av ett samarbete i Skellefteå hösten 2022.

Vad krävs för att möjliggöra tillväxt?

Företagssamarbetet mellan logistikaktörerna i regionen har ökat och logistikexperterna har även kunnat besöka företag igen efter coronaåren. Regionens logistikföretag är i stark tillväxt och man har hjälpt företagen vidare med hjälp av olika logistiska scenarier.

Tillsammans med företagen har man kartlagt och berättat för dem om den långsiktiga utvecklingen av regionen och logistiken, de olika rollerna och partner samt utrett hur samarbetet ytterligare kunde stärkas.

”Efter en exceptionell period har det i år igen varit möjligt att besöka företagen och föra diskussioner om vad de behöver för att kunna växa.”
- logistikexpert Anna Måtts-Fransén

Året med grundläggande arbete ledde också till nya projektplaner. Under 2022 gjordes projektplaner för att utveckla hamnen och det projektet inleddes 1.11.2022.

Nordic Battery Belt Logistics

  • Projektperiod: 1.5.2021–31.10.2022

  • Totalbudget: 300 000 euro

  • Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica

  • Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Skellefteå kommun och Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK.

En hållbar och smart hamn för framtiden

  • Projektperiod: 1.11.2022-31.10.2024
  • Budget: 346 027 euro
  • Projektparter: Kvarken Ports, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
  • Projekt inom ekosystemavtalet, inväntar finansieringsbeslut