Kestävä, kilpailukykyinen ja yhteistä arvoa tuottava tulevaisuuden satama

ASA1078JaSalo

POINT VaaSA (Port Innovation Network: Value and Sustainable Acts) - Yhteistyö- ja innovaatiohanke sataman ekosysteemin kehittämiseksi 

Tulevaisuuden satama kykenee monipuoliseen arvonluontiin 

Satamalla on keskeinen rooli Vaasan seudun kasvun ja kehityksen kannalta. Turvaamalla sataman toimintojen ja logististen palveluiden korkeatasoisuus sekä panostamalla sen ekosysteemin innovaatiotoimintaan kestävän kehityksen hyväksi, voidaan parhaiten vastata paikallisen teollisuuden, yritystoiminnan ja asukkaiden tarpeisiin. Lisäksi vahvistetaan sataman kansainvälistä kilpailukykyä ja houkuttelevuutta sekä tuetaan Vaasan kaupungin kärkistrategioita alueellisen kasvun ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisen suhteen.  

Jatkuva kehitys on elintärkeä kilpailuvaltti alueensa logistisia tarpeita ja kestävää kehitystä ajavalle satamalle. Kyseessä on prosessi, joka edellyttää laajaa strategista näkökulmaa, investointeja ja sitoutumista. Tulevaisuuden Vaasan sataman on kyettävä monipuoliseen arvonluontiin sen toimijoille ja sidosryhmille. Näin se voi vastata kokonaisvaltaisesti ja kohdennetusti alueensa kestävän kehityksen tavoitteisiin, kaikilla sen osa-alueilla: ekonomisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.  

Tämän kaikkia tukevan kehityksen ehtona on sataman innovaatioekosysteemin kehittäminen ja sen toimijaverkoston osallistaminen yhteiseen kasvun ja arvon tavoitteluun. Sataman innovaatioekosysteemin kehityshanke POINT VaaSA toimii ekosysteemin toimijoiden yhteiseksi hyväksi. 

Satamaekosysteemin tavoitteena hyödyn ja yhteisen arvon luonti yli sektori- ja aluerajojen 

Vaasan sataman kehittämisen tärkeys on entisestään korostunut vuosien saatossa ja sen eteen on tehty yhdessä pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä. Kehityshankkeita on toteutettu yhteistyössä sekä pohjoismaisella tasolla, että paikallisten toimijoiden kanssa (muun muassa Nordic Logistic Corridor (NLC), Midway Alignment ja E12 Atlantica Transport -hankkeet). Lisäksi yhteistyötä on tehty erilaisten ajankohtaisten teemojen merkeissä: Euroopan laajuinen liikenneverkko TENT-T, akkuarvoketju, rajat ylittävä liikennejärjestelmä, kartoitus- ja markkinointiyhteistyö sekä multimodaalisuus.  

Vaasan sataman innovaatioekosysteemin kehityshanke POINT VaaSA jatkaa aikaisempien kehityshankkeiden muodostamalta vankalta pohjalta. Yhteistyöllä ja yhdessä kehittämällä sataman ekosysteemin toimijat kykenevät jatkossa vastaamaan entistäkin tehokkaammin satamaa koskeviin uusiin haasteisiin ja investointitarpeisiin, luomaan yhteistä arvoa ja vahvistamaan sataman kilpailukykyä.  

Kehitystä ruokkiva yhteistyömalli: innovaatioekosysteemi 

Innovaatioekosysteemin kehitystyö on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja muut TKI-toiminnan sidosryhmät vauhdittamaan innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja kestäviä ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Kehitystyö perustuu ekosysteemin eri taustaisten toimijoiden välisen yhteistyön syventämiseen sekä näiden resurssien, esimerkiksi verkostojen, osaamisen ja datan jakamiseen. Innovaatioekosysteemin kehittämisessä hyödynnetään uusimpia digitalisaation mahdollisuuksia.  

Tärkein tavoite ekosysteemiperustaisessa kehitystyössä on hyödyn ja yhteisen arvon luonti kaikille ekosysteemin toimijoille, yli sektori- ja aluerajojen. Yhteistyö, keskinäinen riippuvuus ja luottamus ekosysteemin toimijoiden välillä avaa uuden ja tehokkaamman arvon luonnin mahdollisuuden. Yhdessä voidaan saavuttaa enemmän ja kyetään kehittämään toimintaa pitkäjänteisemmin ja kestävämmin. Ekosysteemin menestys on sen tekijöiden panostuksen summa. 

Hankkeen eteneminen: 

  • Hankkeen vetäjät:  Kvarken Ports/Vaasan satama, VASEK ja Vaasan yliopisto
  • Aikataulu: Huhtikuu-toukokuu 2023 - Kartoittavat haastattelut. Haastatteluiden pohjalta kattavampi kysely ekosysteemin toimijoille 
  • Syksy 2023 – Workshop kattavan haastattelun ja kyselin pohjalta Ekosysteemin toimijoiden kanssa 
  • POINT VaaSA tehdään yhdessä Ekosysteemihankkeen Kestävä ja älykäs tulevaisuuden satama kanssa